Vízia areálu SAV

 

 

Vyhlasovateľ:
Slovenská akadémia vied (SAV)

Formát:
- projektová verejná zameraná na priestorové plánovanie, krajinnú architektúru a urbanizmus
- dvojetapová (1. etapa anonymná, 2. etapa s osobnou prezentáciou)

Vyhlásenie:
2023/03

Porota:
prof. Ing. arch. Michal Kohout, predseda poroty 
Ing. arch. Pavol Paňák
prof. Ing. arch. Petr Pelčák
Ing. arch. Martin Berežný
prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.

Náhradníci poroty: 
prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková
Ing. Michal Marcinov 

SAV_ortofoto

Slovenská akadémia vied chce areál viac otvoriť verejnosti a umožniť tak jeho širšie využívanie, než to bolo doposiaľ, a aj týmto spôsobom propagovať vedu. Pocit z tohto areálu by mal byť príbuzný pocitu z vysokoškolských kampusov v rozvinutých krajinách alebo z areálov technologických firiem, kde sa komfortne pracuje. Kvalita areálu by mala pomáhať pritiahnuť a rozvíjať talentovaných vedcov a verejnosti poskytnúť miesto pre aktívny oddych v príjemnom parkovom prostredí s vedecko-popularizačnou funkciou. 

Budúcnosť vývoja areálu môže byť veľmi rozmanitá vzhľadom na množstvo rôznych impulzov, o ktorých sa dnes diskutuje a najmä vzhľadom na neohraničené množstvo budúcich impulzov, ktorých požiadavky v súčasnosti nie je možné dostatočne jasne predpokladať. Od návrhu sa preto očakáva riešenie, ktoré umožní reagovať na tento fakt a uniesť pestrosť rôznych budúcností. 

Cieľom súťaže je priniesť najlepšiu možnú stratégiu a návrh, ktoré naplnia túto ideu.

Hlavné témy:
- otvorenie areálu verejnosti a jeho vhodné napojenie na okolie
- upokojenie automobilovej dopravy
- príjemné pracovné prostredie a naplnenie potenciálu verejných priestranstiev a krajinného riešenia 
- preorganizovanie priestorových kapacít, návrh stratégie a dlhodobej vízie

Ceny a odmeny:

–  rovnomerné rozdelnie odmien pre účastníkov 2. etapy
–  60 000 €/počet postupujúcich návrhov (2 až 4)
–  nadväzujúca zákazka:
          - urbanisticko-krajinárska štúdia areálu
          - projektová dokumentácia pre riešenie vybranej časti
             verejného priestranstva

Termíny a lehoty:

17. 2. 2022
– dátum úvodného zasadnutia poroty

27. 3. 2023
– predpokladaná lehota vyhlásenia súťaže

23. 6. 2023, 15.00
– lehota na predkladanie návrhu do 1. etapy

29. 6. 2023
– predpokladaný termín hodnotiaceho zasadnutia poroty v 1.etape

21.7. 2023
– predpokladaný termín vyrozumenia uchádzačov o výsledku 1. etapy

7.11. 2023, 15:00
– lehota na predkladanie návrhu do 2. etapy

10.11. 2023, 9:00
– predpokladaný termín hodnotiaceho zasadnutia poroty v 2. etape spojenej s prezentáciou súťažných návrhov účastníkmi

30.11. 2023
– predpokladaný termín oznámenia výsledkov

30.11. 2023
– predpokladaná lehota na vyplatenie režijných odmien


Súťažné materiály a komunikácia: 

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/461325

Komunikácia s účastníkom sa uskutočňuje výhradne elektronicky prostredníctvom elektronickej platformy = štátneho elektronického systému.