Urbanistická súťaž
Trnava - Štvrť

 

Vyhlasovateľ: mesto Trnava

 


formát:
projektová dvojetapová verejná urbanisticko-krajinárska súťaž návrhov

predpokladaná hodnota zákazky na poskytnutie služieb zadávanej v zmysle § 81 písm. h) ZVO: 600 000 € bez DPH

vyhlásenie:
2023/05

porota:

MSc. Eng.Arch.Monika Konrad -  predsedníčka poroty
Dipl.- Ing. Dr. in Techn. Nina Svanda
MSc. Land Arch./Arch. Darius Reznek
Ing. Štepánka Endrle
Ing. arch. Ondrej Horváth

náhradníci poroty
Ing. arch. Filip Tittl, PhD.
MA Arch. ARB Igor Marko 
Ing. arch. Mária Dida

 

Ortofoto_ries_uzemie – kópia

Predmetom súťaže je urbanistický návrh pre rozľahlé rozvojové nezastavané územie vo východnej časti mesta Trnava s pracovným názvom Štvrť. Veľkosť riešeného územia je cca 135 ha vrátane zamýšľanej centrálnej zelenej plochy s veľkosťou cca 40 ha. Územie je dnes v súkromnom vlastníctve veľkého množstva vlastníkov, pričom mesto samotné vlastní iba jeho malú časť. Mesto ako orgán územného plánovania aktívne iniciovalo reguláciu územia a prostredníctvom tejto súťaže sa snaží o získanie čo najkvalitnejšej koncepcie, ktorá bude vo verejnom záujme zohľadňovať celospoločenské požiadavky dneška a najmä budúcnosti.

V území sa očakáva vznik veľkej zelenej zóny a polyfunkčnej mestskej štruktúry. Štvrť bude inkluzívnym sociálne a environmentálne udržateľným mestom krátkych vzdialeností, pričom sa bude vychádzať z aktuálnych znalostí o tvorbe miest.

Riešené územie bolo stanovené ako kompaktná plocha, ktorá je dodnes ešte bez stavebných zámerov. Zámerom vyhlasovateľa je, v rámci svojich kompetencií, naplnenie víťaznej vízie, ktorá vzíde zo súťaže a bude ďalej dopracovaná.


Ceny a odmeny:

- 1. cena: 60 000 €
- 2. cena: 48 000 €
- 3. cena: 36 000 € 

Tým účastníkom 2. etapy, ktorým nebola pridelená jedna z cien, bude vyplatená odmena vo výške 28 000 € na účastníka. Počet postupujúcich účastníkov do 2. etapy je 3-5.

Hodnoty cien a odmien pre účastníkov spolu: 200 000 € bez DPH.

Termíny a lehoty:

4. 5. 2023
- dátum úvodného zasadnutia poroty 

26.5. 2023
- vyhlásenie súťaže 

 22. 9. 2023, 15:00 hod.
- lehota na predkladanie návrhu do 1. etapy

2. až 3. 10. 2023
- predpokladaný termín hodnotiaceho zasadnutia poroty v 1.etape 

27. 10. 2023
- predpokladaný termín vyrozumenia uchádzačov o výsledku 1. etapy

1. 3. 2024, 15:00 hod.
- lehota na predkladanie návrhu do 2. Etapy 

18.až 22.3. 2024
- predpokladaný termín hodnotiaceho zasadnutia poroty v 2. etape

8. 4 . 2024
- predpokladaný termín oznámenia výsledkov

22. 4. 2024
- predpokladaný termín zverejnenia návrhov 

22. 5. 2024
- predpokladaná lehota na vyplatenie režijných odmien 

 

Súťažné pomôcky a súťažné podmienky:

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/41725/summary

Komunikácia medzi vyhlasovateľmi a účastníkom sa uskutočňuje v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku výhradne elektronicky prostredníctvom elektronickej platformy = informačného systému Josephine. 

Komunikácia v súťaži návrhov si vyžaduje registráciu v systéme JOSEPHINE a tiež identifikáciu a autentifikáciu účastníka. Podrobné pokyny k registrácii, identifikácii a autentifikácii účastníka sú uvedené na adrese:

https://store.proebiz.com/docs/josephine/sk/Manual_registracie_SK.pdf

Oficiálny web súťaže:

https://stvrt.trnava.sk/sutaz/

https://stvrt.trnava.sk/en/competition/