Rázusová ulica – urbanistická štúdia/
Leopoldov

2018
Jana Kvasniaková, Ondrej Marko, Peter Lényi

Cieľom štúdie bolo preveriť možnosť rozšírenia obytnej štruktúry mesta Leopoldov. Návrh musel rešpektovať existujúcu susednú zástavbu, územie v S časti vyhradené pre šport, ochránné pásmo susediacej veznice a zohľadniť plánovanú výstavbu (obytnej štrukrúry na JZ a nájomných bytových domvo v centre riešeného územia). Návrh v riešenom územi okrem súkromného byvania vo forme rodinných domov a polosúkromného bývania vo forme bytových domov zahŕňa aj riešenie verejných priestorov- vznik menšieho centra pre novú loklaitu. Formou alejí nadväzuje na pôvodné, prípadne vytvára nové cyklotrasy a pešie trasy.

prtf_projekt_razusova_01
prtf_projekt_razusova_02
prtf_projekt_razusova_03
prtf_projekt_razusova_04
prtf_projekt_razusova_05