Piešťanská ulica – komasácia/
Leopoldov

2018
Ondrej Marko, Michaela Lorinczová,
Peter Lényi

Urbanistická štúdia lokality Piešťanská v Leopoldove.

prtf_projekt_piestanska_01

Riešená lokalita sa nachádza blízko centra mesta. Z východu ju lemuje Holubyho ulica, ktorá ústi priamo na Námestie sv. Ignáca, zo západu cesta popri železničnej trati, ktorá spája železničnú stanicu a objekt bývalého kina (budúceho multifunkčného kultúrneho centra). Je to lokalita, z ktorej je “všade blízko“ - s veľmi dobrou pešou a cyklistickou dostupnosťou do dôležitých lokalít v rámci mesta:

 • centrum na námestí s existujúcou infraštruktúrou občianskej vybavenosti (kostol, obchody, služby, škola, park, úrad, športový areál, ...)
 • kino - budúce multifunkčné kultúrne centrum
 • železničná stanica - dôležitý dopravný uzol pre možnú dochádzku do školy a zamestnania 

Táto dostupnosť je veľkou výhodou pre budúcich obyvateľov ale aj pre samotné mesto:

 • výstavba v centre zvyšuje efektívnosť využívania existujúcej technickej infraštruktúry
 • pri dobrej pešej a cyklistickej dostupnosti je potreba použitia osobného automobilu pri presune nižšia a tým dochádza k menšiemu dopravnému zaťaženiu v porovnaní s lokalitami s rovnakým počtom obyvateľov, ktoré sa nachádzajú na okrajoch miest

Navrhnutá nová uličná sieť sa snaží čo najefektívnejšie využiť celé komasované územie a plynulo dopĺňa existujúcu uličnú sieť v rámci mesta.  Zároveň návrh rieši čo najlepšiu priečnu priestupnosť územím pre peších a cyklistov.

Ulice (uličný profil) v rámci riešeného územia sú navrhnuté s dôrazom na vytvorenie miest príjemných pre pobyt ich obyvateľov a stretávanie susedov.

 • uličné stromoradia a aleje - vytvárajú tieň a zlepšujú mikroklímu prostredia  
 • siete technickej infraštruktúry sú vedené mimo telesa cesty, čo zabezpečuje jednoduchosť v prípade ich modernizácie, dopĺňania a opráv
 • priečne prepojenia sú navrhnuté v režime obytnej zóny čo znamená:
 • automobilová doprava s obmedzenou rýchlosťou do 20km/h
 • chodci majú prednosť
 • chodníky, parkovacie miesta a jazdný pruh môžu byť v jednej úrovni bez obrubníkov (oddelené iba vizuálne - napr. materiálovým riešením), čo umožní bezkolíznu prevádzku a jednoduché odvodnenie cestného telesa priamo do zeleného pásu popri komunikácii
prtf_projekt_piestanska_04
prtf_projekt_piestanska_05

Dimenzie stavebných pozemkov reagujú na súčasné nároky na bývanie v rodinnom dome. Ich rozloha sa väčšinou pohybuje okolo 600m2 (480-830 m2) s minimálnou šírkou 18m a so snahou dosiahnuť ideálny pomer strán 2 : 3 (šírka : dĺžka).

Na pozemkoch v bezprostrednom susedstve komasovaného územia zo západnej strany, medzi lokalitou a železničnou traťou Leopoldov - Hlohovec, návrh ráta s umiestnením izolačnej zelene - líniového stromoradia. 

prtf_projekt_piestanska_02
prtf_projekt_piestanska_03

V strede riešeného územia je navrhnutý verejný priestor so zeleňou. Park s detským ihriskom bude slúžiť najmä stretávaniu miestnej komunity. Tento prvok pomáha k vytvoreniu a udržaniu zdravej sociálnej klímy obyvateľmi územia a zlepšuje príťažlivosť lokality nielen pre rodiny s malými deťmi.

prtf_projekt_piestanska_06