Parčík a verejný priestor
pri synagóge v Trnave

vyhlasovateľ:
Mesto Trnava 

formát: verejná malá dvojkolová súťaž
1. kolo - iba referencie
2. kolo - traja vybraní účastníci osobne odprezentujú návrh za režijnú odmenu (skicovné)

Ocenení:

1. miesto

prtf_sutaz_parcikprisynagoge_1m_A
prtf_sutaz_parcikprisynagoge_1m_B

Daniel Šubín / Ateliér BAAR s.r.o. (autori: Katarína Fejo, Martin Berežný, Daniel Šubín/Ateliér BAAR spolupráca: Eva Wernerová (zahr.architekt), Eva Fabová, Ivan Ondro (vizualizácie))

Návrh vhodne pracuje s celkovým kompozičným usporiadaním parku ako celku. Vytvoril si princíp pomocnej mriežky, ktorý sa naplnil cez diferenciáciu jednotlivých priestorov, vytvoril rôzne typy povrchov a funkčných plôch využiteľných vo vzťahu k jednotlivým inštitúciám využívajúcim tento verejný priestor. Návrh najvhodnejšie pracoval s odstránením oplotenia a najlepšie uchopil prepojenie Haulíkovej ulice a ulice M.S. Trnavského.

Porota odporúča v ďalšom dopracovaní uvoľniť riešenie z prehnanej uniformity a využiť vo väčšej miere potenciál zvoleného priestorového usporiadania v mriežke (napr. nepracovať iba s usporiadaním v jasne ohraničených obdĺžnikoch). Pravdepodobne vďaka chýbajúcemu zapojeniu krajinného architekta počas koncepčnej fázy nebol potenciál rastru úplne naplnený. Druhová rigidnosť v rámci celkového riešenia je tiež otázna. Krajinársky detail je pomerne sterilný a monotematický. Pri dopracovaní návrhu je odporúčané zapojenie  krajinného architekta vo väčšej miere. Názov bol vnímaný ako problematický, filozofické vysvetlenie konceptu ako prehnané. Ako najpodstatnejšia pripomienka bola vyhodnotená ekonomická realizovateľnosť celkového riešenia v predloženom rozsahu. Budúci prevádzkovatelia (experti) aj porota odporúča redukciu množstva spevnených plôch vo východnej časti riešeného územia. Dôležité je dopracovať technicko-krajinárske riešenie (retencia dažďových vôd, voľba trávnika pre konanie sa hromadných akcií je technicky otázna). Riešenie je príliš definované, so slabou mierou voľnosti a variabilnosti, čo nastoľuje príliš formálnu atmosféru.

2. miesto

prtf_sutaz_parcikprisynagoge_2m_A
prtf_sutaz_parcikprisynagoge_2m_B

Totalstudios.r.o. (autori: Aleš Šedivec, Tomáš Tokarčík)

Silná celková koncepcia bola využitá iba pre hlavný priestor, ktorý má napriek svojej monumentalite iba obmedzené možnosti využitia. Pozitívne bola v diskusii oceňovaná snaha o jednoduché autorské riešenie mobiliáru. Potenciál konceptu sa javí ako najlepší, ale schematickosť riešenia nepresvedčila porotu o schopnosti autora reagovať na jemnosti kontextu a návrh dopracovať s potrebnou citlivosťou. Jednoznačné riešenie dopravy bolo vyhodnotené ako vhodné. Ako problematické bolo hodnotené krajinárske riešenie hospodárenia s dažďovou vodou a najmä zo strany KPÚ chýbajúce priehľady z vnútra riešeného priestoru na kostolné veže. Negatívne bol hodnotený kolízny bod v styku rôznych materiálov vo východnej časti riešeného územia - za synagógou. Porota vnímala určitú rezignáciu na dôsledné riešenie „zbytkových“ priestorov, teda tých mimo monumentálny hlavný priestor. Krajinársky detail je taktiež pomerne sterilný a monotematický.

3. miesto:

prtf_sutaz_parcikprisynagoge_3m_A
prtf_sutaz_parcikprisynagoge_3m_B

 Land05 s.r.o. (autori:" Martina Forejtová, Martina Havlová; spolupráca: Eliška Kusbachová, Julie Horáčková)

Porota hodnotila samotnú prezentáciu návrhu ako najlepšiu. Krajinné riešenie je najviac prepracované - riešenie hospodárenia s dažďovou vodou sa javí ako prínosné a kombinácia mnohých krajinárskych prvkov je pestrá, ale v konečnom dôsledku až príliš. Variabilná mlatová časť v strede riešeného územia bola hodnotená veľmi kladne - ako vhodne umiestnená a príjemná svojou mierkou. Dvorček k osvetovému stredisku pôsobí najintímnejšie. Za problematickú bola považovaná absencia súdobého architektonického riešenia a tiež snaha o historizujúce barokové riešenie časti priľahlej k Halenárskej ulici. Bylinkovú záhradu porota vnímala ako zaujímavý motív, avšak chýbala celková architektonická previazanosť jednotlivých tém do jedného celku. Návrhu ublížila ekonomická pragmatickosť vedúca k absencii riešenia osvetlenia. Porota vyhodnotila celkové riešenie ako príliš intímne vzhľadom na atraktívnosť celého priestoru, čo súvisí aj s ponechaním oplotenia medzi synagógou a parčíkom.

O súťaži:

prtf_sutaz_parcikprisynagoge_01

Cieľ súťaže:

Revitalizácia priestoru v centre mesta, ktorý momentálne tvoria väčšinou verejnosti neprístupné o oddelené pozemky s rôznymi vlastníkmi (Mesto Trnava, Trnavský samosprávny kraj, Rímskokatolícka cirkev - Trnavská arcidiecéza). V území má vzniknúť verejný priestor, prepájajúci jednotlivé pozemky, prístupný vo vyhradenom čase s parkovou úpravou s vysokou pobytovou, estetickou a mikroklimatickou hodnotou územia.

 

Termíny:

zverejnenie výzvy
5. 7. 2019

lehota na predloženie referencií do 1. kola
do 31. 7. 2019, 16:00

lehota na predloženie ponúk do 2. kola
spojená s 2. hodnotiacim zasadnutím poroty
a vyhodnotením 2. kola
predbežne 23. 9. 2019 o 9:00

Porota:

ČLENOVIA:
Ing. arch. Jakub Kopec 
Ing. Klára Záhradníčková, M.A. 
Ing. arch. Peter Lényi 
Ing. Jarmila Garaiová 
Ing. arch. Peter Purdeš

 

NÁHRADNÍCI:
Mgr. art. Vít Halada, ArtD.
Ing. arch. Tomáš Guniš

Režijné odmeny:
3 x 1 500,- € 

Predpokladané investičné náklady na realizáciu stavby:
300 000 € bez DPH

Maximálna hodnota plnenia nadväzujúcej zákazky:
23 500 € bez DPH