Nový park/Leopoldov

predmet:
prementa starého cintorína na nový park s detským ihriskom v centre mesta Leopoldov

vyhlasovateľ:
Mesto Leopoldov 

formát:
výzva: 1. kolo motivačný list + referencie,
2. kolo predloženie koncepčnej štúdie 3 tímami

vyhlásenie-odovzdanie:
2016/12 – 2017/2

predpokladaná výška investície:
200 000 € s DPH

porota:
Y. Vašourková, P. Lényi, T. Kavuliaková,
R. Gergič, M. Jančár

naša rola:
spracovateľ investičného zámeru a koordinátor výberového konania

Realizácia
Rok realizácie 2018
Foto: Ján Kekeli

prtf_sutaz_leopoldov-prk_realizacia_1
prtf_sutaz_leopoldov-prk_realizacia_2
prtf_sutaz_leopoldov-prk_realizacia_3

Súťažné návrhy:

1. miesto:

autori: Klára Zahradníčková, Jakub Kopec, Tomáš Džadoň;
spolupráca: Ondřej Fous, Luboš Zbranek

Hodnotenie poroty: 

Komisia pokladá urbanistické riešenie za najlepšie z predložených návrhov, najmä vďaka posunutiu plotu pri Hlohoveckej ceste do polohy za kaplnku, čím sa vytvorila “piazetta”. Tá vytvára hodnotný predpriestor nového parku. Celkové riešenie pracuje sviežo s pietnym charakterom areálu. Novú identitu miesta návrh vytvára najmä prostredníctvom stromov. Na základe diagonálnej pôdorysnej geometrie, ktorú udala existujúca alej, autori vytvárajú plán postupného zakladania unikátnej krajinnej úpravy s takmer lesným charakterom, ktorý je v situácii mesta výnimočný. Toto riešenie zaručí pre návštevníkov príjemnú lokálnu klímu počas leta. Návrh minimalizuje potrebu budúcich údržbových prác a ako jediný premýšľa nad charakterom krajinných úprav v dlhodobom horizonte. Návrh je postavený spôsobom, ktorý umožňuje veľmi voľné narábanie s umiestňovaním mobiliáru, objektov a povrchov. Je v tomto smere otvorený a jednoducho upravovateľný aj v budúcnosti. Komisia považuje predložený rozpočet za veľmi schematický, ale etapizovateľnosť výstavby za bezproblémovú. Komisia hodnotila kladne multidisciplinárne zloženie tímu – architekt, krajinná architektka a výtvarník.

 

 

2. cena:

n/a s.r.o.;
autori: Benjamín Brádňanský, Vít Halada;
spolupráca: Mária Novotná, Ernest Bevilaqua

Hodnotenie poroty:

Komisia sa po diskusii zhodla, že návrh svojou mierkou a charakterom nezodpovedá očakávaniam mesta. Riešenie iba okrajovo pracuje s pietnym charakterom miesta. Autori riešili viac architektonickú kvalitu centrálneho objektu, než celkový krajinný ráz. Komisia ale ocenila architektonické kvality návrhu, ktoré umožňujú pestré využitie pre deti a mládež. 

Riešenie umožňuje flexibilitu úpravy návrhu a etapizovatelnosť výstavby iba v obmedzenej miere.

Komisia považuje reálnosť predloženého rozpočtu za otáznu.

 

 

3. cena:

Refuel s.r.o.;
Zbyněk Ryška, Jan Skoupý, Denisa Kyselicová, Lucie Radilová

Hodnotenie poroty:

Komisia sa zhodla, že navrhované riešenie bolo až príliš intímnym prístupom k reinterpretácii témy cintorína. Napriek proklamovanému zapojeniu parku do širšieho systému verejných priestorov mesta, návrh vizuálne oddelil park od jeho okolia. Veľkosť mlatových plôch bola v pomere k malému množstvu objektov, ktoré by im dali programovú náplň, pokladaná za prílišnú a nevyužitú. 

Komisia sa okrem vysokých nákladov na údržbu obávala aj technického riešenia povrchu chodníka v styku s kmeňmi stromov v aleji.