Nový park – revitalizácia parku medzi Račianskou ulicou a Novou Cvernovkou

2019

2021 + LABAK

prtf_projekt_park-cvernovka_01

Zadanie: 

Riešené územie:
Priestor medzi Račianskou ulicou (78-80) a budovami bývalej Školy a Internátu a priestor medzi budovou bývalej Školy a bývalým industriálnym areálom Palma.
 
Zámer:
Vypracovať architektonicko-krajinársko-prevádzkovú štúdiu rekonštrukcie parku v kontexte napojenia na všetky stávajúce aj plánované funkcie budov a areálu Novej Cvernovky (NC) s ohľadom na verejné funkcie pre obyvateľov okolitých rezidenčných zón. Štúdia bude slúžiť ako záväzný podklad pri postupnej rekonštrukcii parku v budúcnosti.

Ciele revitalizácie:
Prvým cieľom rekonštrukcie parku je stabilizovať funkcie jeho jednotlivých častí a vybudovať potrebnú infraštruktúru na jeho celoročnú prevádzku. Druhým cieľom je akcentovať parkom vítajúci charakter kreatívneho centra pre verejnosť a pomôcť odbúravať mentálnu bariéru u ľudí, ktorí Novú Cvernovku považujú za uzatvorené miesto, slúžiace iba komunite “cvernovkárov”. Dôraz by mal byť preto okrem infraštruktúry kladený na funkcie oživujúce park na pravidelnej báze, vstupom do parku/areálu,
otázke (ne)oplotenia, výhľadom na budovy NC, informačným prvkom a dalším súvisiacim témam.

Užívatelia parku (areálu):
- návštevníci súčasného aj budúceho Kultúrneho programu NC
- návštevníci Skrytého Baru a Bistra Dvanásť Duší
- obyvatelia v okolí Novej Cvernovky - všetky vekové kategórie (seniori, stredná generácia, mládež aj deti)
- obyvatelia/nájomníci budov Novej Cvernovky a deti s nimi spojené
- deti z detského centra v Coworkingu Cvernovka (cca 10-12 detí)
- návštevníci Giraffe Bakery

Napojiteľnosť na okolie:
- Navrhnúť vstupy do parku/areálu NC a režim prevádzky parku
- Navrhnúť nový profil ulice/chodníka s ohľadom na potenciál cyklotrasy na Račianskej a jej napojením na park/areál NC.
Preferujeme obmedziť parkovanie na chodníku a s možnosťou odstavného/vykladacieho pruhu.
- Počítať s napojiteľnosťou na plánované Centrum performatívnych umení a budovy bývalého Internátu
- Citlivo oddeliť verejnú časť parku od komunitnej záhrady s možnosťou kontrolovaného vstupu (komunitnú záhradu považujeme za poloverejnú zónu s vlastným režimom, nezávislým od parku)
- Preveriť možnosti zníženia zvukového smogu z Račianskej ulice pre pobyt v parku

Infraštruktúra:
- Návrh trasovania sieti s ohľadom na jednotlivé funkcie v parku a ich ľahkú údržbovosť (doteraz realizované siete majú len dočasný charakter):
- osvetlenie
- elektrické prípojky (prevádzky aj predpríprava pre podujatia v celom parku)
- úžitková (dažďová) voda
- pitná voda (prevádzky, pitné miesto, podujatia)
- kanalizácia (ak si to vyžadujú niektoré funkcie)
- Koncepcia osvetlenia parku a terás prevádzok. Preferujeme “osvetlenia s pridanou hodnotou” pred bežným katalógovým riešením ale nie je to podmienka
- Umiestnenie zásobníkov na dažďovú vodu zo striech školy/internátu v kontexte jej využiteľnosti pri zavlažovaní parku a komunitnej
záhrady prípadne iného využitia v budúcnosti (splachovanie záchodov a pod.)
- Nádoby na separovaný odpad pre návštevníkov
- Informačný panel/totem/plocha pri vstupe - informovanie o programe NC, obchodoch a verejných prevádzkach v NC, prevádzkovom režime parku a prípadných ďalších informáciách - konkrétna detailná forma môže a nemusí byť predmetom štúdie

Kultúra / Bistro / Bar
- Vyhradiť dostatočné priestorové kapacity pre prevádzku stabilného outdoorového kultúrneho programu naviazaného na Bar a Bistro v letnej sezóne (Máj-Október)
- Pri umiestňovaní fixného pódia myslieť na znižovanie akustických vplyvov na okolité rezidenčné zóny
- Nájsť dlhodobé riešenie pre prevádzku exteriérovej terasy, exteriérového baru a letnej kuchyne (s výhľadom na 10+ rokov). Pod letnou kuchyňou si predstavujeme kreatívne riešenie minimálneho zázemia/infraštruktúry pre dočasnú expanziu baru/kuchyne ktorá ale mimo tohoto využitia neuberá z prevádzkovej plochy terasy/parku. Naďalej ostáva živá téma/otázka vonkajšej pece (pracovne to volajme stále pec na pizzu ale môžu sa v nej piecť aj iné živočichy) nakoľko táto by vedela priniesť zaujmavý
gastronomicko-aktualizačný moment pre celú exteriérovú prevádzku.
- Definovať program pre umiestňovanie výtvarných, umeleckých či iných experimentálnych inštalácii (dočasných alebo trvalých)
- Definovať priestor pre väčšie nárazové podujatia (festivaly, trhy a podobne)

Obyvatelia okolia/NC
- Vytvoriť možnosti na “nekomerčný pobyt” - lavičky alebo iné mobiliáre/inštalácie ktoré umožnia pohodlný pobyt v parku aj bez konzumácie na terasách gastro prevádzok. Preferujeme atypické riešenia na mieru pred katalógovým mobiliárom, ale nie je to podmienkou.
- Vytvoriť prevádzkový/priestorový program pre obyvateľov žijúcich v okolí pre ich skupinové súkromné alebo komunitné stretnutia (pikniky, grilovanie a pod.)
- Sústredene vieme s témou workoutových prvkov počítať v areáli za internátom ale pokiaľ sa naskytne možnosť solitérnych prvkov ktoré by vedeli čiastočne pokryť túto potrebu už aj v parku nebránime sa tomu
- V budúcnosti počítame s pravidelnou prevádzkou exteriérovej sauny Tropická noc pre obyvatelov NC aj pre verejnosť. Aj keď by bolo ideálne aby bola Sauna v blízkosti Baru nemusí byť nutne umiestnená vo verejnej časti parku. Pokiaľ to nebude možné vieme so saunou počítať aj v poloverejnom areáli za budovou školy, prípadne barovú konektivitu oželieť.

Zeleň a povrchy
- Návrh výsadby novej zelene a riešenie zelených plôch s dôrazom na minimalizáciu potrebnej údržby (kosenie, zavlažovanie)
- Zonácia zelene a jednotlivých povrchov s ohľadom na funkcie v parku
- Trasovanie chodníkov a návrh spevnenia ich súčasných povrchov, aby boli vhodné aj pre: kočíky, invalidov či záhradnú techniku
- Plán údržby zelených plôch
- Dôraz na vodozádržné opatrenia
- Návrh výrubu nevhodnej zelene
- Vzhľadom na to, že NC by mala byť laboratóriom nových postupov podporujeme aj v otázkach zelene netradičné prístupy, ktoré nie sú v našich končinách vo verejnom priestore bežné (spomínaný bambusový hájik je len jeden z príkladov).

Detské ihrisko
- Nájsť vhodnú koncepciu, veľkosť a polohu detského ihriska
- Počítať s autorskými hracími prvkami (za referenčné možno považovať napríklad detské ihrisko v novom parku v Leopoldove - je otvorená aj možnosť prevziať niektoré konkrétne prvky vzhľadom na prebiehajúci proces ich certifikácie pre deti) - konkrétne hracie prvky môžu ale nemusia byť súčasťou štúdie
- Jadrová cieľová skupina sú menšie deti s dozorom 1-6 rokov (coworking - cca 10 detí, okolité škôlky - 10-15 detí, individuálny rodičia s detmi). Sekundárna sú akékoľvek deti - aj bez dozoru v režime “na vlastné riziko” (7-14). S dedikovaným ihriskom pre školu/škôlku (ktorá je naplánovaná v internáte) zatiaľ rátame v areáli za internátom, takže táto potreba nemusí byť vyriešená už v parku
- Myslieť na ľahkú udržiavateľnosť povrchov spojených s pravidelným pobytom detí

Domáce zvieratá
- Výbeh pre psy plánujeme zriadiť v budúcnosti za internátom. Pokiaľ to nebude priestorovo vychádzať nemusí byť tým pádom súčasťou parku na úkor ostatných funkcií, prípadne ak tak len v minimalizovanom rozsahu.
- V priestore parku preferujeme režim bez povoleného venčenia psov a ich pobyt regulovať (len na vodítku alebo inak v súlade s aktuálnymi vedeckými poznatkami)

 

prtf_projekt_park-cvernovka_04
prtf_projekt_park-cvernovka_03
prtf_projekt_park-cvernovka_02

Návrh: 

Areál Novej Cvernovky je rozdelený do troch funkčných častí:

_verejná časť: Priestor medzi budovami Školy a Internátu a Račianskou ulicou. Je prístupný verejnosti 24 hodín denne. Sú v ňom situované hlavné vstupy do budov, pobytová terasa popri fasáde Školy, miesto pre dočasné a trvalé umelecké inštalácie, rozptýlené herné prvky pre staršie deti, verejná zeleň, kosené a nekosené trávnaté plochy, vsakovacia lúka. Priestor je otvorený a voľne prístupný okoloidúcim a cyklistom po celej jeho dĺžke.

_poloverejná časť: Časť priestoru medzi budovou Školy a bývalým priemyselným areálom Palmy. Priestor je pod väčším dohľadom nakoľko sa tu nachádzajú objekty sauny, letnej kuchyne s barom, menšie pavilóny, pódium a detské ihrisko. V prípade podujatí sa táto časť môže uzavrieť. Verejnosti bude prístupná v obmedzenom čase od 6 do 24 hod., v nočných hodinách bude pod dohľadom strážnika. Vytvára prechod k súkromnej časti areálu. Jej hranice sú definované nízkym oplotením, ktorý vznikne recyklovaním kovového oplotenia zo strany Račianskej ulice.

_súkromná časť: Komunitná záhrada s ostatným areálom za budovami Školy a Internátu. Záhrada je od verejne prístupnej časti oddelená nízkym plotom s popínavkami / viničom, vizuálne ostávajú prepojené. Súkromná časť je prístupná len obyvateľom a nájomcom Novej Cvernovky.

K riešeniu mobility a napojeniu na okolie pristupujeme nasledovne:

_zrušenie parkovania na chodníku a vytvorenie drop-off zóny:
Odstavný záliv bude slúžiť na krátke zastavenie, vyloženie, naloženie a pod. Cez záliv bude zabezpečený aj prístup zásobovania alebo servisných vozidiel k hlavnému vstupu do budovy Školy. K vytvoreniu drop-off-u sa môže pristúpiť dvoma spôsobmi: vybudovaním zálivu v súčasnom chodníku alebo zhotovením umelých ostrovčekov na Račianskej ulici. Taktiež môže vzniknúť len pred hlavným vstupom do Školy alebo aj pred vstupom do Divadla a Internátu. V druhom variante Račianska ulica v úseku od električkovej zástavky Biely kríž po ukončenie drop-off zóny funguje ako jednopruhová cesta.

_vytvorenie obojsmernej cyklotrasy na súčasnom chodníku:
Navrhovaná cyklotrasa má potenciál prepojiť Novú Cvernovku so širším územím, pokračuje smerom k železničnej stanici Vinohrady a smerom do centra popri bývalom priemyselnom parku Palma. Na jej vybudovanie je potrebné odstránenie súčasného oplotenia, čo je zároveň aj odbúravanie bariér vstupu okoloidúcich do areálu. Cyklochodník je od cestnej komunikácie oddelený živým plotom, v miestach drop-off zóny stĺpikmi. V časti vjazdu / výjazdu do areálu za budovou Internátu sa pripája k pešiemu chodníku, čím sa vytvára miesto pre zastavenie a rozhľad auta pred vstupom na vozovku.

_vtiahnutie pešieho chodníka do areálu:
Navrhované pešie prepojenie je oddialené od frekventovanej Račianskej ulice. Chodec je navádzaný novými pešími trasami smerom k vstupom do budov, k kultúrno-spoločenským priestorom a detskému ihrisku. Codník je doplnený stromoradím, v miestach terénnych úprav múrikom na sedenie a informačnými prvkami o programe v Novej Cvernovke.

_vytvorenie nových vstupov a trás v areály:
Nová náplň objektov, plánované intenzívnejšie využitie areálu a jednoduchšia dostupnosť vyvolala otázku nových vstupov. Ako hlavný vstup je ponechaný súčasný nástup k hlavnému vchodu do Školy. Ďalšie vstupy si vyžaduje plánované Divadlo s Galériou, prevádzka Skrytého baru a bistra Dvanásť duší s exteriérovým programom. Jednotlivé vstupné body sú doplnené o dostatočné rozptylové plochy, vzájomné prepojenia a skratky.

 

Charaktery rôznych častí územia:

Verejná časť areálu má otvorený charakter. Stromy lemujú pešie trasy, vytvárajú akusticky a vizuálny filter medzi Račianskou ulicou, parkom a budovami. Hlavné vstupy si ponechávajú formálny ráz. Nástup do budovy Školy je rozšírený a doplnený o mobiliár, stojany na bicykle a čerešňovú alej. Vstup a rozptylová plocha Divadla a Galérie sa smerom k budove postupne zarezáva do terénu. Tieto dve prístupové trasy od Račianskej ulice sú z pevného vodonepriepustného materiálu (dlažba / betón / asfalt), ostatné chodníky v areáli sú priepustné (štrk / mlat / štrkomlat). Priestor pred Internátom - budúcim Centrom performativných umení je lemovaný múrikom s dreveným sedákom. Trávnaté lúky môžu byť využité pre umiestnenie dočasných, interaktivných a umeleckých inštalácií, usporiadanie piknikov a pod. Jeden segment je navrhovaný ako “zatapajúca lúka”, je zahĺbená približne o 60 cm. V období daždivého počasia sa v nej bude postupne zadržiavať voda zachytávaná zo strechy budovy Školy. Nekomerčné sedenie poskytuje drevená terasa popri
fasáde Školy. Pohyb psov v celom priestore, verejnom aj poloverejný, je povolený len na vodítku.

Detské ihrisko je komponované v kruhu na mieste pôvodného ihriska, je rozšírené a zahŕňa dva vzrastlé stromy. Jeho okraj okrem funkcie oplotenia nesie aj funkciu mobiliáru - oblúková lavička so zvýšeným operadlom a herného prvku - oblúkový herný domček s pieskoviskom a šmýkačkou. Pestrosť v hre je doplnená hojdačkami, valcami a vodnými hernými prvkami - pumpa, sústava kanálov a nádob.
Hlavný kultúrno-spoločenský význam má priestor pred bočným vstupom do budovy Školy - vstup do Skrytého baru, k bistru Dvanásť duší a do sály. Tento priestor má kruhovú formu, ktorá umožňuje variabilitu v rozložení prvkov po obvode a zároveň stálosť vymedzeného priestora pre voľný pohyb a sústredenie návštevníkov. Oproti vstupu je situované fixné pódium. Táto poloha eliminuje negatívne šírenie zvuku do okolia, je vhodná vzhľadom na zapadajúce slnko a zo vstupného schodiska vytvára dodatočné javisko. Spoločenský podtón podporuje exteriérová letná kuchyňa s barom, sauna doplnená o sprchu, svadobný pavilón a modlitebňa. Objekty majú jednotnú konštrukciu z oceľových profilov a dreva. Atmosféru dopĺňajú vysoko vyvetvené pionierske dreviny, ktoré sa vyznačujú pomerne rýchlym rastom. Pod nimi je variabilné sedenie na princípe “pražských židlí”.
 
Etapizácia

Nakoľko vytvorenie cyklotrasy, presunutie chodníka do areálu a vytvorenie drop-off zóny bude administratívne náročný proces, demontáciu vonkajšieho oplotenia navrhujeme až po ich odsúhlasení s úradmi. Dovtedy je možne v postupných krokoch realizovať detské ihrisko, kultúrno-spoločenský priestor pred vstupom do sály, nástupný priestor pred hlavným vstupom do Školy, odstrániť kríky a dreviny v zlej kondícii a zrušiť nepotrebné chodníky.
 
Priebeh návrhu

Proces vypracovania štúdie prebiehal v úzkej spolupráci s Nadáciou Cvernovka. Rozpracovaný návrh bol konfrontovaný s verejnosťou na verejnom stretnutí, bol prerokovaný s odborným stretnutím na Archboarde a členmi Nadácie. Vypracovaná štúdia je podkladom pre ďalšiu diskusiu, prípadné pripomienky budú spracované v nadväzujúcom stupni dokumentácie.