Galantská knižnica

 

 

 vyhlasovateľ:
Galantká knižnica

formát:
projektová verejná anonymná jednokolová architektonicko - urbanistická súťaž návrhov

predpokladané investičné náklady na realizáciu stavby a exteriérové úpravy:
3 600 000 € bez DPH

vyhlásenie:
2023/03

porota:
Ing. arch. Jana Benková, predsedkyňa poroty
Ing. arch. Ing. Jiří Janďourek
Ing. arch. Martin Kvitkovský
Ing. arch. Jaromír Krobot
Mgr. Lívia Koleková

náhradníci poroty: 
Ing. arch. Ľubomíra Blašková
Mgr. Peter Kadlic

1932

Zámerom vyhlasovateľa je vytvorenie nových priestorov pre potreby knižnice .

Nová budova knižnice má vyhovovať súčasným medzinárodným a národným štandardom, aby mohla byť prirodzeným centrom stretávania sa miestnych komunít, zabezpečovať informačné, vzdelávacie a kultúrne potreby obyvateľstva. Má byť tzv.  hybridnou knižnicou – t.j. poskytovať služby jednak klasické (napr. výpožičky printových kníh a časopisov), ale aj služby s využitím elektronických zdrojov a prostriedkov. Poskytovať priamy prístup k digitálnym aj nedigitálnym informačným zdrojom.

Očakáva sa, že návrh knižnice a jej areálu bude intenzívne pracovať s blízkosťou susediaceho kaštieľa s parkom. Knižnica by mala pôsobiť otvorene, pozývajúco, s maximálne jednoduchým prístupom pre verejnosť.

Ceny a odmeny:

– 1. cena: 12 000 €
– 2. cena: 7 200 €
– 3. cena:  4 800 €
– suma vyhradená na odmeny: 6 000 €

Predpokladaná hodnota zákazky na poskytnutie služieb:
290 000 € bez DPH

Termíny a lehoty:

9. 12. 2022
– dátum úvodného zasadnutia poroty

13. 3. 2023
– predpokladaná lehota vyhlásenia súťaže

12. 4. 2023, 13.00
12. 5. 2023, 13.00
– dátumy spoločnej obhliadky miesta 
Školská ulica 14, Galanta
– vyhlasovateľ odporúča v rámci prípravy návrhu absolvovať obhliadku miesta. Pri spoločnej obhliadke bude možné navštíviť aj interiérové priestory objektu umiestnenom na riešenom územi a objekt súčastnej knižnice.

13. 6. 2023, 17.00
– lehota na predkladanie súťažných návrhov

27. 6. 2023
– predpokladaná lehota na overenie a vyhodnotenie súťažných návrhov

7. 7. 2023
–predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov

17. 7. 2023
– predpokladaný termín zverejnenia súťažných návrhov

31. 8. 2023
– predpokladaná lehota na vyplatenie cien a odmien účastníkom


Súťažné pomôcky a súťažné podmienky:

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/37700/summary

Komunikácia účastníka so sekretárom súťaže a vyhlasovateľom bude prebiehať písomne elektronicky prostredníctvom informačného systému Josephine na adrese:
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/37700/summary

 Pokyny k používaniu systému Josephine (príručka pre uchádzača) sú dostupné na adrese: 
https://store.proebiz.com/docs/josephine/sk/Manual_registracie_SK.pdf