Galantská knižnica

Vyhlasovateľ:
Galantská knižnica

Formát:
projektová verejná anonymná architektonicko - urbanistická jednokolová súťaž návrhov

Predpokladané investičné náklady na realizáciu stavby a exteriérové úpravy:
3 600 000 € bez DPH

Vyhlásenie:
2023/03

Porota:
Ing. arch. Jana Benková, predsedníčka poroty
Ing. arch. Ing. Jiří Janďourek
Ing. arch. Martin Kvitkovský
Ing. arch. Jaromír Krobot
Mgr. Lívia Koleková

Náhradníci poroty: 
Ing. arch. Ľubomíra Blašková
Mgr. Peter Kadlic


1. miesto – návrh č. 9
účastník: Ing. arch. Michal Kontšek
autori: Ing. arch. Michal Kontšek

Silný a jasný koncept domu vsadeného v relikte obvodového muriva pôvodnej stavby. Rozdelením programu na viac podlaží návrh redukuje zastavanosť územia na nevyhnutné minimum. Trojpodlažná hmota, vďaka svojmu filigránskemu manzardovému zošikmeniu, nepôsobí príliš mohutne a svojou výškou dáva jasne najavo status verejnej inštitúcie. Návrh výborne pracuje so vzťahom dvoch parkov, ktoré nerozdeľuje, ale spája a ako jeden z mála naplno využíva orientáciu na dve strany a výhľady, ktoré poskytujú. Dispozícia domu je premyslená a prevádzka efektívna. Vďaka svojej jednoduchosti umožňuje prípadnú budúcu transformáciu náplne objektu bez väčších stavebných zásahov a prehnaných nákladov. 

Kompaktná hmota novej budovy reaguje so svojou historickou „kožou“ rôznymi spôsobmi a bývalý hospodársky objekt tvorí v návrhu iba akýsi vonkajší rámec, za ktorým ožíva vlastný svet. Historická krídlová stavba je dopovedaná v decentnej forme rozdielnych exteriérových povrchov dedikovaných pre spoločenské akcie na jednej strane a statickú dopravu na druhej. Objekt kaviarne v JV rohu pozemku sa javí ako samoúčelný a funkcia by mohla byť súčasťou foyer knižnice.

Záhrada s kontrolovaným vstupom je samostatným a svojbytným svetom, kde sa môže v tieni pod korunami stromov naplno rozvíjať spoločenský a kultúrny život. „LEN“ zelené nádvorie vnímame ako integrálnu a podstatnú súčasť návrhu, ktorá mohla vzniknúť vďaka efektívne naskladanému stavebného objemu. V rámci etapizácie realizácie je možné začať s predstihom práve s výsadbou zelene v záhrade, nakoľko stavebné práce budú sústredené na inom mieste. Otázne zostáva stvárnenie ruiny a jej výsledná podoba, ktorá bude tvoriť prvý plán nového domu. Pri ďalšom rozpracovaní návrhu je potrebné pri riešení podzemného podlažia zohľadniť hydrogeologické pomery v lokalite.

2. miesto – návrh č. 28
účastník: Sadovsky & Architects
autori: Ing. arch. Oliver Sadovský, Mgr. art. Marián Stanislav, Ing. arch. Marek Šeregi,
Ing. arch. Dang The Anh, Ing. arch. Viliam Zajíček, Ing. arch. Juraj Izrael, 
Ing. arch. Elena Šoltésová, Radovan Seleš, Ester Barteková

Dom dvoch tvárí. Z ulice zachováva dom v pôvodnom výraze a na SV strane obnovuje pôvodný prejazd, čím sa odvoláva na historickú podobu uzavretého klastra.  Otvorením tohto prejazdu získava objekt adekvátny verejný priestor - nástup do oboch parkov, nádvoria, či knižnice. Z pohľadu pasanta na ulici je nová knižnica jasne čitateľná. Prístavba umožňuje presvetlenie hlbokej dispozície vnútornej prevádzky knižnice, ponúka rôzne priehľady a zákutia. Samotné átrium je dobrým kontrolovaným priestorom pre aktivity knižnice, workshopy, čítačky, akási bublina v okolí pod taktovkou knižničných aktivít.  Prístavba s jemne klesajúcou atikou tvorí jasný charakter domu zo strany parku.

Negatívnou stránkou návrhu je jeho obrovský záber územia a sním spojené vyššie prevádzkové náklady. Tvarovanie prestrešenia átria a vstupnej „pasáže“ poloblúkom sa javí ako čisto formálne. Návrh nepochopiteľne rezignoval na využitie rozsiahlej plochy novovytvorenej strechy.

3. miesto – návrh č. 10
účastník: young.s architekti
autori: Ing. arch. Jozef Bátor, PhD., Ing. arch. Tomáš Medlen, Ing. arch. Michaela Perejdová, 
Frederika Jankovičová

Návrh pracuje s pôvodným domom, ktorý zapája do novej dispozície. Zvonku hmotnejší objekt je prešpikovaný objemnými signálnymi svetlíkmi, či hmotami, ktoré dom perforujú zhora a zároveň pútajú pozornosť na dom zvonka. Na SZ strane je k domu pridané bočné krídlo, v ktorom sa nachádza kompletné zázemie prevádzky celého objektu. Nástup je vyriešený veľkorysým zapusteným závetrím s priehľadom do dvora a parku. Dispozícia je čistá a prevádzka účelná. Interiér poskytuje množstvo rôznych priestorových zážitkov a zaujímavých momentov, ktoré však môžu byť problémom pri ďalšej adaptácii domu. Motív gánku, s ktorým návrh pracuje smerom do nádvoria sa nejaví ako úplne ideálny. Samotný dvor zostáva v rámci návrhu nedotiahnutý.

4. –7. miesto – návrh č. 5
účastník: play MTTO - autorský tím PLAYARCHITECTS
autori: Ing. arch. Branislav Hantabal, Ing. arch. Matúš Gondek

Návrh pridáva k pôvodnému domu rozsiahly dvorový trakt, v ktorom sústreďuje spoločenský život v rámci knižnice. Dispozícia je účelná, strešná krajina však možno až príliš modelovaná. Celková orientácia šikmej časti nie je vhodná a celý dom sa otvára mimo hlavných priehľadov zo zámockého parku.

4. – 7. miesto – návrh č. 25
účastník: VONKA
autori: Ing. arch. Pavol Dobšinský, Šimon Voštinár

Dom rovnako dobre odhadol rozpletenie pohybu peších a ostatnej nevyhnutnej obsluhy zázemia knižnice. Návrh prináša polouzatvorené átrium, na ktoré však v rovnakom momente zabúda usporiadaním naväzujúcej dipozície. Hra objemov v exteriéri je zaujímavá, avšak orientácia pultovej strechy je otázna.

4. – 7. miesto – návrh č. 37
účastník: Totalstudio
autori: Aleš Šedivec, Tomáš Tokarčík, Mária Horváthová, Miroslava Kamenská

Návrh zaujal jednoduchým riešením pôvodného domu a pridaním sekundárneho traktu v rovnakom objeme. Čistá prevádzka, postupné otváranie sa domu smerom do záhrady, prevýšené priestory a citlivá forma. Slabou stránkou je poddimenzovanie vstupu, jeho umiestnenie vstupu zo štítovej strany domu v prieluke a umiestnenie statickej dopravy na hranu zámockého parku.

4. – 7. miesto – návrh č. 41
účastník: geome3
autori: Ing. arch. Maria Derevencová, Ing. arch. Peter Derevenec, Ing. arch. Martin Gallovský

Divoká karta medzi návrhmi. Dom ako jediný akcentuje uličnú frontu a odvážne odklonenie prednej fasády dáva možnosť vzniku verejného priestoru v predpolí knižnice. Zo strany parku strecha domu klesá po zem a vytvára pobytové schody. Voľnosť a dynamika návrhu však narážajú na nedotiahnuté dispozičné riešenie a náročnosť konštrukcie, ktorá v danej mierke nemá opodstatnenie.

O súťaži:

1932

Zámerom vyhlasovateľa je vytvorenie nových priestorov pre potreby knižnice .

Nová budova knižnice má vyhovovať súčasným medzinárodným a národným štandardom, aby mohla byť prirodzeným centrom stretávania sa miestnych komunít, zabezpečovať informačné, vzdelávacie a kultúrne potreby obyvateľstva. Má byť tzv.  hybridnou knižnicou – t.j. poskytovať služby jednak klasické (napr. výpožičky printových kníh a časopisov), ale aj služby s využitím elektronických zdrojov a prostriedkov. Poskytovať priamy prístup k digitálnym aj nedigitálnym informačným zdrojom.


Očakáva sa, že návrh knižnice a jej areálu bude intenzívne pracovať s blízkosťou susediaceho kaštieľa s parkom. Knižnica by mala pôsobiť otvorene, pozývajúco, s maximálne jednoduchým prístupom pre verejnosť

Ceny a odmeny:

– 1. cena: 12 000 €
– 2. cena: 7 200 €
– 3. cena:  4 800 €
– suma vyhradená na odmeny: 6 000 €

Predpokladaná hodnota zákazky na poskytnutie služieb:
290 000 € bez DPH

Termíny a lehoty:

5

9. 12. 2022
– dátum úvodného zasadnutia poroty

13. 3. 2023
– predpokladaná lehota vyhlásenia súťaže

12. 4. 2023, 13.00
12. 5. 2023, 13.00
– dátumy spoločnej obhliadky miesta 
Školská ulica 14, Galanta
– vyhlasovateľ odporúča v rámci prípravy návrhu absolvovať obhliadku miesta. Pri spoločnej obhliadke bude možné navštíviť aj interiérové priestory objektu umiestnenom na riešenom územi a objekt súčastnej knižnice.

13. 6. 2023, 17.00
– lehota na predkladanie súťažných návrhov

27. 6. 2023
– predpokladaná lehota na overenie a vyhodnotenie súťažných návrhov

7. 7. 2023
–predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov

17. 7. 2023
– predpokladaný termín zverejnenia súťažných návrhov

31. 8. 2023
– predpokladaná lehota na vyplatenie cien a odmien účastníkom

Súťažné pomôcky a súťažné podmienky:

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/37700/summary

Komunikácia účastníka so sekretárom súťaže a vyhlasovateľom bude prebiehať písomne elektronicky prostredníctvom informačného systému Josephine na adrese:
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/37700/summary

 Pokyny k používaniu systému Josephine (príručka pre uchádzača) sú dostupné na adrese: 
https://store.proebiz.com/docs/josephine/sk/Manual_registracie_SK.pdf