Dostavba komplexu Vysokej školy múzických umení na Svoradovej ulici v Bratislave

vyhlasovateľ:
Vysoká škola múzických umení v Bratislave

formát:
verejná anonymná jednokolová architektonická súťaž návrhov

predpokladané investičné náklady na realizáciu stavby:
4 500 000 € bez DPH

vyhlásenie:
2021/09

porota:
Ing. arch. Kornel Kobák, predseda poroty
Ing. arch. Akad. arch. Juraj Štecko
Ing. arch. Lukáš Šíp
doc. Ing. arch. Alexander Schleicher, PhD.
doc. Mgr. art. Juraj Letenay, dekan Divadelnej fakulty VŠMU

náhradníci poroty: 
Ing. arch. Patrícia Botková
Ing. Jana Cibulčíková

prtf_sutaz_VSMU_panel_c_prtf_sutaz_panel_c_02

1. miesto – návrh č. 2
účastník: Ing. arch. Iľja Skoček
autori: Ing. arch. Iľja Skoček, Ing. arch. Danica Ščepková

Návrh podľa členov poroty najlepšie spĺňa kombinované kritérium najvhodnejšieho riešenia vo vzťahu k zadaniu. Ukazuje invenciu architekta a jeho schopnosť vnímať a zladiť široké spektrum prevádzkových, architektonických, urbanistických a technických súvislostí a nárokov na projekt.

Navrhnutá dispozícia je riešená v súlade so zadaním a primerane rešpektuje rozdelenie prevádzok podľa požiadavky vyhlasovateľa. Riešenie fasády s predsadenými pavlačami porota vyhodnotila z viacerých aspektov ako zodpovedajúce potrebám dostavby školy, poskytujúce vhodné pasívne tienenie fasády a tiež exteriérovú pobytovú plochu na každom podlaží. Zároveň je, podľa názoru poroty, v navrhnutom rozsahu, vhodnou architektonickou formou pre vytvorenie charakteristickej identity pre komplex budov VŠMU. Porota, vrátane zástupcu vyhlasovateľa, kladne vníma ideu odhalenia javiskovej techniky ako „rubovej strany divadla“ vyjadrenú celkovým vzhľadom návrhu dostavby. Objekt tak sympaticky komunikuje svoj obsah do ulice aj do verejného priestoru v predpolí. Vhodnosť a účelnosť navrhnutého vonkajšieho schodiska, nad rámec jeho kompozičnej funkcie vo fasáde, vyžaduje ďalšie posúdenie.

Koncept spĺňa nároky na profesionalitu a flexibilitu pre rozpracovanie a dopracovanie architektúry, konštrukcie a technického vybavenia budovy v ďalších fázach prípravy projektu a porota ho na základe spoločného stanoviska odporúča na realizovanie.

prtf_sutaz_VSMU_panel_c_prtf_sutaz_panel_c_14

2. miesto – návrh č. 14
účastník: ALEXY & ALEXY s.r.o.
autori: Andrej Alexy, Mária Bogárová, Michal Bogár
spolupráca: Veronika Slaničanová, Matúš Králik, Matúš Blažíček, Erik Jakeš

Návrh zaujal kvalitným riešením dispozičných vzťahov vytvárajúcich optimálny model prevádzky školy v novej budove. Príkladná je tiež práca s parterom a predpolím budovy, ktorá prirodzene využíva konfiguráciu terénu na zaujímavé otvorenie predpolia sálových priestorov do ulice. Porota v diskusii a hodnotení takéhoto konceptu vníma aj určité limity ponechania „jamy“ pred budovou, a to najmä z hľadiska bezbariérového prístupu, ako aj kontroly využívania exteriérových plôch.

V protiklade ku kvalitám dispozičného riešenia, svojou prísne samoregulovanou architektonickou formou, opakujúcou tektoniku pôvodnej budovy, návrh vyjadruje veľmi úsporný architektonický názor na budovu a na identitu školy. Rozsah rozpracovania návrhu fasády síce ponecháva priestor na predstavu o konkrétnejšej podobe objektu, prísne členenie fasády a navrhnutý alubondový obklad však podľa názoru poroty nezodpovedá v primeranej miere charakteru zadania a programu budovy.

Porota na súťažnom návrhu ocenila celkovú vyváženosť a kultivovanosť riešenia, ktorá by mohla byť vhodným základom na dopracovanie návrhu a projektovú prípravu dostavby.

prtf_sutaz_VSMU_panel_c_prtf_sutaz_panel_c_26

3. miesto – návrh č. 26
účastník: INDEX, s.r.o.
autori: Ing. arch. Michal Oborný, Ing. arch. Andrej Drgala, Ing. arch. Michaela Sýkorová

Porota posúdila návrh ako racionálny a zároveň inovatívny. Pôdorysné riešenie podlaží poukazuje na skúsenosti architekta s navrhovaním kvalitného a funkčného vnútorného prostredia budov so snahou o intenzívne využitie disponibilného priestoru. Porotu zaujala tiež myšlienka nahradenia exteriérového prehĺbenia pred budovou vyvýšeným „plató“, v spojitosti s konceptom pokračovania javiska sály v exteriéri. Zároveň je takto navrhnutá, otvorená sála bez zákulisia, z pohľadu jej zamýšľaného multifunkčného využitia, skôr nevyhovujúca.

Štruktúrovaná, kontajnerová architektúra je v súčasnosti obľúbenou témou a pre potreby klienta je akceptovateľná. Takto zvolená forma však nedostatočne zohľadňuje kontext prostredia a súčasne pôsobí ako príliš uzavretá a dokončená, čo by mohlo komplikovať jej rozpracovanie v ďalšom postupe prípravy projektu. Nepresvedčivo v tomto kontexte pôsobí nenadväzujúci, resp. chýbajúci nosný systém na jednotlivých podlažiach, ktorý by v ďalších stupňoch vyžadoval zásadné preriešenie.

prtf_sutaz_VSMU_panel_c_prtf_sutaz_panel_c_15

4. – 5. miesto – návrh č. 15
účastník: Ing. arch. Milan Kiaček
autori: Ing. arch. Milan Kiaček, Ing. arch. Matúš Kiaček

Kvalitou návrhu je strohý architektonický výraz, takmer indiferentný k miestu i času svojho vzniku, ktorý v kombinácii s minimalizovaným objemom vytvára efekt subtílnej monumentality architektúry. Elementárna forma budovy a klasicizujúci vertikálny raster terazzovej fasády, prechádzajúci viditeľne naprieč stavbou vo forme rebrového stropu, pôsobia ako primerané funkcii objektu a môžu sa stať vhodnou „kulisou“ umeleckej školy. Porota kladne hodnotí aj kompaktné dispozičné riešenie a s tým súvisiacu ekonomickosť návrhu, tá je však čiastočne eliminovaná náročným konštrukčným riešením fasády. Otvorenie a prepojenie dispozície cez sedem podlaží je diskutabilné z pohľadu prevádzky, ako aj splnenia požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti.

prtf_sutaz_VSMU_panel_c_prtf_sutaz_panel_c_25

4. – 5. miesto – návrh č. 25
účastník: CHYBIK + KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o.
autori: Ing. arch. Michal Krištof, Ing. arch. Ondřej Chybík, Ing. arch. Peter Chaban,
Mgr. art. Ján Kohút, Ing. arch. Zoltán Takács, Ing. arch. Dávid Podešva,
Mgr. art. Vanesa Rybárová

Budova je navrhnutá s jasne vyjadreným architektonickým rukopisom, ktorý v sebe spája aktuálny vzhľad s citáciou kordónových ríms okolitých stavieb. Diagonálne, pílové elementy na streche a v parteri, spolu s výklopnými markízami poskytujú budove originálnu, ľahko odlíšiteľnú identitu, ktorá by podliehala ďalšiemu schvaľovaniu v procese povoľovania. Návrh si v parteri volí variant zvýšeného predpolia a priečne vloženej otvorenej sály s preskleným zadným prospektom javiska. Takéto riešenie hodnotí porota z pohľadu uvažovanej multifunkčnej prevádzky ako limitujúce, napriek vizuálnym kvalitám a pozitívnemu vplyvu na verejný priestor v predpolí budovy. Jasne navrhnutý nosný systém v kombinácii s ľahkými a mobilnými priečkami prispievajú k flexibilite a variabilite priestorov.

prtf_sutaz_VSMU_panel_c_prtf_sutaz_panel_c_10

6. – 7. miesto – návrh č. 10
účastník: DMArchitekti s.r.o.
autori: Ing. arch. Tomáš Dimun, Ing. Michaela Vatraľová, Ing. arch. Romana Maľová

Svieži a mierne eklektický návrh, hľadajúci limitnú polohu hravosti a teatrálnosti, so snahou o ich vyjadrenie súčasným architektonickým slovníkom. Porota sa dohodla na zaradení tohto návrhu k odmeneným na základe vzťahu navrhovanej formy k funkcii budovy aj napriek jeho nekontextuálnej, súťažnej „ľahkovážnosti“. Zapustený parter, prekryté exteriérové pobytové plochy, predsadený raster vytvárajúci podklad pre popínavú zeleň na fasáde, rozličné formy tienenia - návrh reaguje na funkcie budovy a využíva viacero elementov, ktoré sú vhodným obohatením riešenia pre užívateľov. Poloha autovýťahu prevádzkovo aj fyzicky roztínajúceho parter a uzavretá chodbová dispozícia čiastočne oslabujú ostatné kvality návrhu.

prtf_sutaz_VSMU_panel_c_prtf_sutaz_panel_c_11

6. – 7. miesto – návrh č. 11
účastník: Kuklica Smerek architekti, s.r.o.
autori: Ing. arch. Peter Kuklica, Ing. arch. Erik Hornáček, Ing. arch. Katarína Siváková,
Ing. arch. Martin Smerek, Ing. arch. Mgr. art. Juraj Hubinský

Reprezentant „oponovej“ architektúry, ktorý podľa hodnotenia poroty najlepšie využil túto formalistickú ideu v prospech kvality architektonického návrhu. Vrstvenie a tektonika fasády, striedanie jej otvorenosti a uzavretosti vytvárajú vyváženú a vkusnú kompozíciu, harmonicky dopĺňajúcu prieluku v obraze Svoradovej ulice. Dominantný presklenie multifunkčnej sály s priehľadom zo schodov spájajúcich ulicu so Zámockou ulicou skreslene evokuje dojem hlavného vstupu do objektu. Uzavretý dvor v uličnom profile pred budovou má potenciál slúžiť ako chránený exteriérový priestor pre študentov školy. Návrh je nejasný v riešení dispozície, najmä koncepcie sálových priestorov a z pohľadu prevádzkových nárokov školy by vyžadoval viaceré zmeny.

O súťaži:

prtf_sutaz_VSMU_obsahovy-obrazok

Zámerom Vysokej školy múzických umení je vytvorenie nových priestorov pre potreby školy v rámci prieluky na Svoradovej ulici. Riešené parcely sú vo výlučnom vlastníctve Vysokej školy múzických umení v Bratislave. V súčasnosti sa tu nachádza dvojpodlažný objekt, ktorý bude pred realizáciou návrhu asanovaný.

Ceny a odmeny:

– 1. cena: 15 000 €
– 2. cena: 9 000 €
- 3. cena: 6 000 €
– suma vyhradená na odmeny: 10 000 €

Predpokladaná hodnota zákazky na poskytnutie služieb: 309 500 € bez DPH

Termíny a lehoty:

5. 5. 2021
– dátum úvodného zasadnutia poroty

2. 9. 2021
– predpokladaná lehota vyhlásenia súťaže

20. 9. 2021, 9.00
4. 10. 2021, 9.00
– dátumy spoločnej obhliadky miesta Svoradova ulica 2
– vyhlasovateľ odporúča v rámci prípravy návrhu absolvovať obhliadku miesta. Pri spoločnej obhliadke bude možné navštíviť aj interiérové priestory susedných budov vyhlasovateľa.

19. 11. 2021, 17.00
– lehota na predkladanie súťažných návrhov

29. 11. 2021
– predpokladaná lehota na overenie súťažných návrhov

3. 12. 2021
– predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže

9. 12. 2021
–predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov

17. 12. 2021
– predpokladaný termín zverejnenia súťažných návrhov

31. 1. 2022
– predpokladaná lehota na vyplatenie cien a odmien účastníkom


Súťažné pomôcky a súťažné podmienky:

https://www.ezakazky.sk/ vsmuba/index.cfm?module=Item& page=Item&ItemID=43734372&

Komunikácia účastníka so sekretárom súťaže a vyhlasovateľom bude prebiehať písomne elektronicky prostredníctvom systému eZakazky na adrese:
https://www.ezakazky.sk/ vsmuba/index.cfm?module=Item& page=Item&ItemID=43734372&

 Pokyny k používaniu systému eZakazky (príručka pre uchádzača) sú dostupné na adrese: https://www.ezakazky.sk/ uploads/document/Manual_ eZakazky_Uchadzac_10.0.0_r01_ SK.pdf