Bytový dom s polyfunkciou Trnava – Halenárska, Dolnopotočná, Paulínska

vyhlasovateľ:
Mesto Trnava

formát:
súťažný dialóg

vyhlásenie:
2021/11

členky a členovia komisie:

Ing. arch. Ondrej Horváth, AA,
vedúci Odboru územného rozvoja a koncepcií mesta Trnava

Ing. arch. Ilja Skoček, AA,
nezávislý architekt

Ing. et Ing.arch.Petra Kunarová, AA ČKA,
nezávislá architektka,

Ing. arch. Matěj Hunal, AA ČKA,
nezávislý architekt,

Ing.arch. Viliam Zajiček PhD.,AA,
nezávislý architekt.

náhradníci poroty:

Mrg. art. Ing. arch. Ondrej Kurek, PhD.
nezávislý architekt,

Ing. arch. Peter Purdeš, AA,
vedúci úseku urbanisticko-architektonickej koncepcie mesta Trnava

experti, prizvané osoby a lokálni aktéri:
zástupca/zástupkyňa KPU Trnava
odborník/čka na dopravu
odborník/čka na svetlotechniku
odborník/čka na naceňovanie stavieb
odborník/čka na real estate

prtf_sutaz_trnava_polyfunk_01_v2

Verejný obstarávateľ požaduje návrh polyfunkčného objektu – bytového domu s priestormi pre obchodné prevádzky a služby s podzemným parkoviskom v území, ktoré ohraničujú ulice Paulínska, Dolnopotočná a Halenárska v Trnave.

Riešené územie predstavuje výnimočne veľkú nezastavanú plochu v Centrálnej mestskej zóne Trnava. Plocha v súčasnosti slúžiaca ako parkovisko vznikla asanácou historickej zástavby. Územie sa nachádza medzi zástavbou rôznej mierky: od nízkopodlažnej historickej zástavby ulice Halenárska s úzkou parceláciou, cez bytové objekty z 2. polovice 20. storočia na ulici A. Malatinského, po monoblokový objekt obchodného domu na Dolnopotočnej ulici. Lokalitný program očakáva umiestnenie parkovacích stojísk pre verejnosť aj pre novonavrhované byty v suteréne, priestory pre malé prevádzky obchodu a služieb v parteri, nájomné byty na zvyšných podlažiach objektov a návrh novovzniknutých dvorov.

Ceny v súťažnom dialógu:

Verejný obstarávateľ udelí ceny v rovnakej výške výlučne trom uchádzačom súťažného dialógu, ktorí postúpili do etapy súťažného dialógu “Úvodná konferencia”, pričom 50% z cien uchádzačov, čiže 12 000 € (10 084 € po očistení o zrážku z dane z príjmu), bude vyplatených po Pracovnom stretnutí 1 po predložení výstupov v požadovanom rozsahu. Zvyšných 50 % z cien pre, čiže 12 000 € (10 084 € po očistení o zrážku z dane z príjmu), po Pracovnom stretnutí 2 po predložení výstupov v požadovanom rozsahu.

Predpokladaný časový rozvrh súťažného dialógu:

1. FÁZA
5. 11. 2021 – začiatok verejného obstarávania – odoslanie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania podľa § 27 zákona o verejnom obstarávaní

8. 12. 2021, do  15:00 hod. – lehota na predloženie žiadostí o účasť 

22. 12. 2021 – zaslanie výzvy pre uchádzačov na predloženie profesijného prístupu

14. 1. 2022 – lehota na predloženie profesijného prístupu

21. 1. 2022 – predpokladaný termín vyhodnotenia profesijných prístupov

7. 2. 2022 – zúženie počtu uchádzačov na 3 (troch) vybraných záujemcov

2. FÁZA

7. 2. 2022 – zaslanie výzvy na účasť na dialógu

7. 2. 2022 – zaslanie súťažných pomôcok

15. 2. 2022 – úvodná konferencia – pripomienkovanie rámcového zadania a súťažných pomôcok zo strany vybraných záujemcov

1. 3. 2022 – zaslanie súťažného zadania

predpokladaný čas v týždni 3. 5. 2022 – pracovné stretnutie 1 – prezentovanie rozpracovaného súťažného riešenia

predpokladaný čas v týždni do 10. 5. 2022 – spätná väzba od komisie ku prezentovaným rozpracovaným súťažným riešeniam

3. FÁZA
predpokladaný čas v týždni od 12. 7. 2022 – pracovné stretnutie 2 – prezentovanie konečnej ponuky – a vyhodnotenie týchto ponúk na základe kritérií na hodnotenie ponúk

26. 7. 2022 – zaslanie oznámenia o vyhodnotení ponúk na základe kritéria kvality

2. 8. 2022 – verejné vyhlásenie výsledkov

4. FÁZA
rokovanie a uzatvorenie zmluvy (zmluvy o dielo)

 


Informatívny dokument a jeho prílohy k prvej fáze:

Podklady k súťaži môžete stiahnuť prostredníctvom linku:

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/15445/summary

Komunikácia účastníka s administrátorkou súťaže a predkladanie dokladov a súťažných návrhov bude prebiehať elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Komunikácia v súťaži návrhov si vyžaduje registráciu v systéme JOSEPHINE a tiež identifikáciu a autentifikáciu účastníka. Podrobné pokyny k registrácii, identifikácii a autentifikácii účastníka sú uvedené na adrese:

https://store.proebiz.com/docs/josephine/sk/Manual_registracie_SK.pdf