Bytový dom s nájomnými bytmi/Jarok

2014

prtf_projekt_jarok-byty_01

bytová skladba:
– 4 x 1-izbový byt
– 2 x 2-izbový byt
– 6 x 3-izbový byt
 
urbanistické riešenie:
Návrh tvorí líniový blok kvázi radovej zástavby, položený k južnému okraju pozemku. Silný jednoduchý objem neveľkej výšky (2 podlažia) ponecháva v tomto mieste dominovať objem školy a najmä voľné zelené priestranstvo južne pod školou v maximálne možnej veľkej celistvej podobe. Vo svahovitej topografii obce ostáva škola a jej kontext jednou z prirodzených dominánt, a tá je naviac podčiarknutá horizontálou novej zástavby. Zachované voľné priestranstvo je zamýšľané ako atraktívny poloverejný priestor s potenciálom pre aktivity obyvateľov bytového domu a žiakov priľahlej školy.

architektonické riešenie:
Dlhá líniová hmota je delená premennou typológiou bytov a jej architektonickým jazykom. Mierka a jednoduché výrazové prostriedky predurčujú okolie pre dobrú obývateľnosť. Vernakulárna znakovosť je interpretovaná len v náznakoch (šikmá strecha, gánky, spätosť s terénom), budova sa snaží svojou jednoduchosťou, samozrejmosťou a mierkou priblížiť k okolitému prostrediu bez snahy o "vyvyšovanie sa". Kvality, ktorými sa snažíme vytvárať hodnotné prostredie sú volené tak, aby vytvárali predpoklad pre to, že budú udržateľné počas celého procesu projektovej prípravy, počas realizácie stavby, až po uvedenie budovy do prevádzky a jej následný život.
 
konštrukčné riešenie:
Materiálová a konštrukčná skladba je podrobne popísaná na výkrese s rezmi objektom.

prtf_projekt_jarok-byty_05
prtf_projekt_jarok-byty_04
prtf_projekt_jarok-byty_03
prtf_projekt_jarok-byty_02