Revitalizácia verejných priestranstiev v rámci obytného súboru Generála Goliana/Trnava 

predmet:
Nájsť najvhodnejší návrh obnovy verejných priestranstiev obytného súboru
Generála Goliana v zhode s koncepciou a stratégiou rozvoja mesta.

vyhlasovateľ:
Mesto Trnava 

formát:
verejná anonymná jednokolová architektonicko-krajinárska súťaž návrhov

predpokladané investičné náklady na realizáciu stavby:
5 912 000 € bez DPH

porota:
Ing. arch. Ivan Príkopský (predseda poroty)
Ing. Ivana Pasečná
Ing. Michal Marcinov
Ing. arch. Ondrej Horváth
Ing. Jarmila Garaiová

náhradníci:
Ing. arch. Matúš Antolík
Ing. arch. Peter Purdeš

prtf_sutaz_general_01

Riešené územie predstavujú verejné priestranstvá obytného súboru Generála Goliana, z ktorých boli vyňaté  plochy cestných komunikácií, plochy pre parkovanie motorových vozidiel a areál materskej školy. Pracovne bolo územie rozdelené na 9 menších priestorov – dvorov, vychádzajúc z toho, ako hmotovo-priestorové rozvrhnutie obytného súboru člení hmotami bytových domov priestranstvá medzi nimi. Osem dvorov má obytný charakter, jeden dvor predstavuje priestranstvo v centre súboru, kde sa nachádza obchodné centrum s občianskou vybavenosťou.

Termíny:
 24. 9. 2020 do 12.00
– lehota na predkladanie návrhov 

5. 10. 2020
– predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže

Súťažné pomôcky a súťažné podmienky:
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/7530/summary

Komunikácia účastníka so sekretárom súťaže a vyhlasovateľom bude prebiehať písomne elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE na adrese:
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/7530/summary

Komunikácia v súťaži návrhov si vyžaduje registráciu v systéme JOSEPHINE a tiež identifikáciu a autentifikáciu účastníka. Podrobné pokyny k registrácii, identifikácii a autentifikácii účastníka sú uvedené na adrese: https://store.proebiz.com/docs/josephine/sk/Manual_registracie_SK.pdf