Transformácia Nábrežia,
Námestovo

predmet:
Nájsť najvhodnejší spôsob rozvoja Nábrežia Oravskej priehrady v Námestove.

vyhlasovateľ:
Mesto Námestovo

formát:
verejná neanonymná dvojetapová
urbanisticko-architektonická súťaž

ceny pre súťažiacich:
3 x 5000 eur

vyhlásenie:
2021/01

porota:
Ing. arch. Oliver Sadovský (predseda poroty)
Milan Hubík (za vyhlasovateľa)
Ing. Zdeněk Sendler
Ing. arch. Ladislav Nagy
Ing. Ondřej Hofmeister

náhradníci poroty: 
Ing. Soňa Medvecká, PhD. (za vyhlasovateľa)
Ing. arch. Martin Berežný

1. miesto

Ing. arch. Tomáš Hanáček

Autori:
Ing. arch. Tomáš Hanáček, PhD.
Ing. arch. Katarína Fejo, PhD.
Ing. Katarína Gloneková

Spolupráca:
Bc. Natália Marková
Bc. Tomáš Danko
Bc. Patrik Domanický
Bc. Zuzana Mihaľová
Patrícia Hrehusová

Autori predstavujú víziu riešeného územia, ktorá stavia na štúdiu daností širšieho kontextu - Oravskej priehrady ako celku, širšieho nadväzujúceho nábrežia (aj za prístupovým mostom), systéme existujúcich verejných priestranstiev mesta Námestovo. Porota víta citlivosť, s akou autori v návrhu reagujú na tieto podnety, aj podnety z vnútra lokality. Autorom sa v návrhu podarilo vytvoriť robustný koncept riešenia územia, ktorý sa javí ako flexibilný pre parciálne zmeny, ktoré je možné očakávať pri jeho dopracovaní a implementácii, pričom je predpoklad, že si bude vedieť zachovať svoj teraz prezentovaný charakter s jeho pozitívami.

V návrhu sú prezentované viaceré možné varianty hmotovo-priestorového riešenia budov v rámci územnoplánovacích regulačných blokov. Porota považuje za možné aj riešenie, kedy by blok funkcie, pri zachovaní adekvátnej mierke, vytvorila jediná budova.

Návrh umožňuje regulovať intenzitu zastavanosti a možné zníženie plôch ubytovacích kapacít, čím by sa potenciálne uvoľnilo miesto pre funkciu vodný svet.

Vysoká intenzita a množstvo detailne prepracovaných riešení verejných priestranstiev sa javia ako možno až príliš vysoké. Pri ďalšom dopracovaní bude nutné zvážiť ich rozsah a v prípade potreby ho upraviť.
Návrh parkovacieho domu a povrchového parkoviska v severovýchodnej časti územia v tretej etape pôsobí v kontexte riešenia zvyšného územia schematicky, mal by byť predmetom podrobnejšieho dopracovania.
Zapojenie existujúceho skateparku do zhluku ďalších plôch pre šport a stavieb poskytujúcich zázemie aj pre vodné športy bolo prijaté kladne.

Krajinársky prístup najmä v časti územia v priamom kontakte s vodnou hladinou, kde nie je možné umiestňovať budovy, sa javí ako najcitlivejší, najflexibilnejší a najautentickejší spomedzi predložených návrhov. Navrhovaný prístup umožňuje flexibilnú prácu so všetkými krajinárskymi prvkami, ako existujúcimi, tak aj navrhovanými v rámci budúcich možných etáp.
Prebehla diskusia nad témou spoločnej ale materiálovo oddelenej pešej a cyklistickej trasy, versus zdieľaný priestor pre cyklistov a chodcov bez ďalšej hierarchizácie.

2. miesto

BÁLEK ARCHITEKTI s.r.o.

Autori:
Ing. arch. Michal Bálek
Ing. arch. Martina Báleková
Ing. arch. Vavrinec Kendera
Ing. Eva Burišová
Ing. Peter Liščinský

Porota vníma, že v návrhu nastal od predchádzajúceho stretnutia posun vítaným smerom. Z návrhu je naďalej čitateľné presvedčenie autorov o hodnote, ktorú môže priniesť rozšírenie polyfunkčnej mestskej štruktúry na Nábrežie. Porota sa však zhodla, že za vhodnejšie smerovanie lokality považuje jej upriamenie sa na rekreáciu a turizmus, než výstavbu s funkčnou náplňou bývania - či už trvalého alebo apartmánového. V návrhu bola rozmiestnením funkcií a stavebných objemov
obmedzená schopnosť územia hostiť masové spoločensko-kultúrne podujatia, čo bolo prijaté ako nevhodné.

Mierka návrhu voči jestvujúcemu kontextu je naďalej vnímaná polemicky. Mierka lodenice na východe územia sa javí ako neprimeraná.

V návrhu autori prezentovali dve lokálne centrá - jedno pri amfiteátri, druhé v severovýchodnej časti územia. Porota sa prikláňa k názoru vzniku jedného centra pri amfiteátri.

Poloha aquaparku v tesnom kontakte s príjazdovou cestou vedúcou po moste a cestnom násype bola
časťou poroty vnímaná polemicky, časť poroty vítala možnú signálnosť budovy pri príjazde do Námestova a potenciál väzby aquaparku na prírodnú vodu v zálive.

Problematické sa javí otváranie dvorov/záhrad vo vnútri blokov bytovej zástavby smerom k rušnej ulici. Ich obytnosť je veľmi sporná.

Návrh nepracuje s existujúcou zeleňou a neprináša do územia žiadne nové hodnoty, nie je svojbytné a funguje ako schematický doplnok pre navrhnutú formu zástavby.

3. miesto

N/A s.r.o.

Autori:
Ing. arch. Benjamín Brádňanský (N/A)
doc. Mgr. art. Vít Halada, ArtD. (N/A)
Ing. Michal Marcinov (LABAK)

Spolupráca:
doc. Ing. arch. Mgr. art. Ján Ptačin PhD.
Ing. arch. Miroslava Daňová,
Mgr. art. Maroš Greš
Ing. Erik Král
Ing. Katarína Stanislavová

Porote sa javí, že potenciál, ktorý predstavovala koncepcia voľného ukladania solitérnych objemov v krajine, ako bol prezentovaný na predchádzajúcom stretnutí, nebol naplnený.

Ako pozitívum návrhu bola prijatá jeho veľká otvorenosť voči architektonickému riešeniu, tvaru aj veľkosti solitérnych stavebných objemov.

Porota víta, že charakter návrhu umožňuje poskytovať pozitíva verejného priestoru už vo fáze (ktorá môže trvať aj natrvalo), kedy ešte solitérne budovy nevznikli a ich plocha je voľnou súčasťou krajiny. Spôsob, akým autori v návrhu voľne pracovali s umiestňovaním stavebných objemov bol však vnímaný aj polemicky - porota vo viacerých pozíciách považovala za nedostatočné definovanie jasnej hierarchie a priestorovej polarizácie priestorov, resp. definovanie toho, čo je nosné a čo je vedľajšie, čo prispelo k dojmu nejasného komplikovaného navrhovaného riešenia. Poloha samotných objektov sa javila nedostatočne odôvodnená.

Krajinárske riešenie (práca s úpravami tvaru terénu, kompozícia stromov, trás a lúk) bolo porotou prijaté polemicky. Ako jediný kontinuálny zjednocujúci prvok bola vnímaná štruktúra stromov lemujúca cestu 1. triedy, smerom k priehrade sa systém rozpadá do mozaiky rôznych prístupov (jednotlivo kvalitných, ale kvôli vysokému množstvu mätúcich) sťažujúcich prehľad a orientáciu v území. Časť poroty vítala slobodu koncepcie.

Riešenie parkovacieho domu v polohe dnešného parkoviska a k nemu priľahlého námestia bolo prijaté negatívne.

O súťaži:

prtf_sutaz_nabrezie-namestovo_o-sutazi

Cieľom súťaže je získať návrh, ktorý bude čo najkvalitnejším realistickým scenárom pre budúcu transformáciu a rozvoj riešeného územia.

Očakáva sa také riešenie územia Nábrežia, ktoré poskytne jasnú jednotnú koncepciu a reguláciu verejných priestorov a zástavby, ich vzájomného vzťahu, vzťahu k Oravskej priehrade a mestu Námestovo. Riešenie, ktoré vyzdvihne a pretaví potenciál Námestova do jeho identity a zatraktívni dané územie pre celé spektrum miestnych obyvateľov (na okresnej a regionálnej úrovni), návštevníkov (na celoslovenskej a cezhraničnej úrovni), zaujme a vytvorí priestor pre investície súkromných developerov.

Návrh by mal vytvoriť mestotvornú a adekvátnú víziu s vhodným pomerom objektov a priestranstiev pre kultúrno-spoločenské funkcie, športovo-rekreačné funkcie, komerčné a nekomerčné funkcie vzhľadom na danosti a potreby prostredia (dôležité pomery:  zástavba - zeleň, kultúra - šport, aktivita - rekreácia, vzdelávanie - zábava , podnikateľ - užívateľ, nábrežie - voda).

Cieľom súťaže je vytvorenie novej, funkčnej  a atraktívnej koncepcie mesta s jedinečným situovaním pri vodnej ploche Oravskej priehrady.

Termíny:
12. 02. 2021 do 15.00
– lehota na predloženie dokladov do 1. etapy
(referencie, motivačný list)

22. 02. 2021
– predpokladaná lehota na vyhodnotenie 1. etapy
– výber troch postupujúcich účastníkov    

08. 03. 2021
– predpokladaný dátum 1. workshopu
(obhliadka územia)    

22. 04. 2021
– predpokladaný dátum 2. workshopu
(prezentácia rozpracovaných návrhov)

04. 06. 2021 do 17.00 >>>
>>> presunutý na 18. 06. 2021 do 17.00
– dátum odovzdania návrhov

11. 06. 2021 >>>
>>> presunutý na 24. 06. 2021
– predpokladaný dátum 3. workshopu
(záverečná prezentácia)

07/2021
– vyhlásenie výsledkov súťaže


Súťažné pomôcky a súťažné podmienky k prvej etape:
Podklady k súťaži môžete stiahnuť prostredníctvom linku: 

Dokumenty na stiahnutie

Komunikácia účastníka s administrátorkou súťaže
a predkladanie dokladov a súťažných návrhov : anna.kvasniakova@2021.sk