Revitalizácia verejných priestranstiev v rámci obytného súboru Generála Goliana/Trnava 

predmet:
Nájsť najvhodnejší návrh obnovy verejných priestranstiev obytného súboru
Generála Goliana v zhode s koncepciou a stratégiou rozvoja mesta.

vyhlasovateľ:
Mesto Trnava 

formát:
verejná anonymná jednokolová architektonicko-krajinárska súťaž návrhov

predpokladané investičné náklady na realizáciu stavby:
5 912 000 € bez DPH

porota:
Ing. arch. Ivan Príkopský (predseda poroty)
Ing. Ivana Pasečná
Ing. Michal Marcinov
Ing. arch. Ondrej Horváth
Ing. Jarmila Garaiová

náhradníci:
Ing. arch. Matúš Antolík
Ing. arch. Peter Purdeš

1.cena, návrh č. 7 (cena 9.000 €)

PLURAL s.r.o.,

Autori:
Martin Jančok
Michal Janák
Maroš Kostelanský
Zuzana Kovaľová
Ján Augustín

Hodnotenie poroty:
Jednoznačný víťaz, no porota naberala odvahu do poslednej chvíle vysloviť verdikt. Jasne viditeľné rozdiely v prepracovanosti ôsmich odovzdaných návrhov vyvolávali neistotu. Výnimočnosť návrhu tkvie v ľahkosti, odvahe nájsť a sústrediť sa na najpodstatnejšie body územia.  Zvyšku neuberá potenciál. Prílišná prepracovanosť bez hierarchizácie priestoru bola pre ostatné návrhy slabinou. Budú funkčné ak sa nepodaria zrealizovať bez kompromisov?

Na prvý pohľad neriešené časti víťazmi porota počas diskusie vyhodnotila ako všeobecne problematické (napr. predzáhradky pri vstupoch, veľké zásahy do dopravy a pod.), čo by mohlo ohroziť realizáciu. Autori presne identifikovali kľúčové body, ktoré zaručia zmenu kvality prostredia. Dvory vytvárajú rôzne atmosféry, jemné rozdiely sú premysleným plánom.

Cítiť vedomú prácu na komunikácii priestorov dvorov s obyvateľmi za oknami rečou architekta: mierka, výška, hustota, prázdno, odstup, blízkosť. Použitie bežeckého okruhu je častým klišé, ktoré odhaľuje nedostatok invencie autorov. Tu sa to nestalo. Dráha ako pojivo medzi rôznorodými dvormi, minimum konfliktov s dopravou, dĺžka schopná nasýtiť bežcov. Bežecký okruh na sídlisku si možno vyžiada viac pruhov a dĺžky. 

Porota pri ďalšom dopracovaní návrhu odporúča zvážiť/prehĺbiť úroveň detailu riešenia v niekoľkých oblastiach, najmä:

  • rozsah kolonády,
  • spôsob riešenia zelených plôch priľahlých k obytným domom,
  • rozsah vodných prvkov, 
  • zvážiť pripomienky, ktoré vzídu z diskusie s obyvateľmi lokality a ich zástupcami.

2.cena, návrh č. 4 (cena 5.000 €)

Kuklica Smerek architekti, s.r.o.,

Autori:
Ing.arch. Mgr.art. Juraj Hubinský
Ing.arch. Peter Kuklica
Ing.arch. Katarína Siváková
Ing.arch. Martin Smerek

Hodnotenie poroty:
Návrh znázornil jasný koncept - lineárnu os - centrálnu ,,urbánnu'' promenádu na ktorú nadväzujú  ,,rurálne háje'', pričom v prvej etape sa zameriavajú na realizáciu tohto kľúčového priestoru. Prostredníctvom funkčných schém zrejmé o čom návrh pojednáva. Plusom návrhu č. 4 okrem iného je, že predstavil hierarchizáciu verejných priestorov.Načrtnuté riešenia, čo sa týka detailov (napr. grafika v asfalte) napovedajú o autoroch návrhu, že nám dokážu ponúknuť nápaditú súčasnú hru, ktorá sofistikovane, krok za krokom pretvára charakter monotónneho sídliska. Plynulo riešia líniu promenády cez námestie skrz využitím kontinuity zelenej infraštruktúry. Diverzita územia je podporená použitím terénnych modelácií. Venujú sa tiež udržateľnosti, ekonómii i ekológii projektu prostredníctvom realistického manažmentu dažďových vôd, či samotnej porealizačnej údržbe - manažmentu verejných priestorov zelene v rámci obytného súboru.  

Návrh je vyzretý, systematický a koncepčný, sľubuje určitú mieru čitateľnej zmeny. Náplň jednotlivých dvorov je takmer totožná, každý chce obsiahnuť plnú škálu aktivít - trochu málo invencie pre sídlisko ako celok.

3.cena, návrh č. 6 (cena 3.000 €)

ATELIER DUMA - LIVING GARDENS s.r.o.,

Autori:
Ing. Magdalena Horňáková
Ing. Juraj Horňák
Ing. Lenka Ficeková
Ing. Ivana Šebeňová

Spolupráca:
Oliver Hacaj
Gabriela Lapšanská

Hodnotenie poroty:
Návrh prevyšuje ostatné svojou prepracovanosťou koncepcie zelene. Každému dvoru je venovaná mimoriadna pozornosť. Autori sa venujú i okrajovým častiam, ktoré ostatní súťažiaci zanedbali.  Navrhované plochy sú moderované konkrétnymi aktivitami. Obmena povrchov multifunkčných ihrísk je náznakom rôznosti dvorov. Každý z dvorov má veľmi podobnú paletu náplní, sú svojbytné, nezávislé na celku. Atmosféra ma všade rovnaké kvality. K pohybu po sídlisku núti iba príjemné centrum, ktorého potenciál autori využili.Energia vložená do dvorov, detailov a naplnení potrieb všetkých obyvateľov je enormná. Práve snaha o dokonalý kokteil v každom dvore porota vyhodnotila ako slabinu návrhu. Všetci majú celú paletu vo svojom dvore, rovnosť, nikam netreba chodiť, žiaden nie je špecifický. Vytráca sa napätie, prichádza pochybnosť, či ide o reálny svet. Priestory nenabádajú k obľúbenosti určitej skupiny. Obraz ako v jednom dvore hrá hlučná skupina futbal, okolo kočíky s najmenšími, na workoute piati nadšenci a k tomu sa prizerajúci dôchodcovia … rovnaký obraz niekoľkokrát posádzaný medzi domy. Celok postráda nadhľad, smerovanie sídliska, výnimočnosť, ktorá nabáda ku vzťahu so svojím okolím. Pojivo sídliska sa vytratilo v detaile. Návrh dvora je správne riešenie avšak pre menšiu komunitu.

návrh č. 1 (odmena 600 €)

2M ateliér architektúry s.r.o.,

Autori:
Ing.arch. Tomáš Pozdech
Ing.arch. Filip Hečko
Ing.arch. Miroslav Michalica

Hodnotenie poroty:
Návrh porota hodnotí ako pomerne konzervatívny prístup k súťažnému zadaniu. Jednotlivé dvory sú rozmanité typológiou ihrísk, celkové stvárnenie však pôsobí trochu genericky. Kladne je vnímaný centrálny priestor s vodným prvkom a premyslená etapizácia. Absentuje konceptuálnejší krajinársky prístup ku krajinno-architektonickým úpravám, zatiaľ čo kvetinové záhony vzhľadom na rozsah a zvolenú formu sú vnímané ako okázalé riešenie náročné na údržbu. Veľmi otázny je tiež návrh zachytávania dažďovej vody zo striech bytových domov, keďže ide o prakticky nerealizovateľnú úpravu nad rámec súťažného zadania.

návrh č. 2 (odmena 600 €)

MAPA architekti s.r.o.,

Autori:
Ing.arch. Patrácia Botková
Mgr.art. Marián Stanislav
Richard Múdry
Ing.arch. Bronislava Priehodová

Hodnotenie poroty:
Z návrhu je čitateľné správne pochopenie hierarchizácie územia. Na hlavnú komunikačnú západo-východnú os sústreďuje atraktívne prvky (atraktory – ihriská, umelý kopec,...). V lokálnom centre vytvára multifunkčný priestor s trhoviskom, pavilónom a vodným prvkom. Systém riešenia súkromných priestorov v predzáhradkách bytových domov bol časťou poroty vnímaný ako prínos, zároveň však tento spôsob odčlenenia týchto priestorov zakladá potenciálne problémy s ich správou a užívaním bytov v nižších podlažiach. Koncept dvorov oproti iným návrhom neprináša novú kvalitu, ale len viac-menej kopíruje súčasný stav.

návrh č. 3 (odmena 600 €)

DOXA s.r.o.,

Autori:
Ing.arch. Tomáš Boroš Art.D
Ing.arch. Ondrej Jurčo
Ing.arch. Maroš Mitro

Hodnotenie poroty:
Silným konceptom návrhu je jasná hierarchizácia verejných priestorov. Prísne pravidlá majú potenciál, porota však hľadala slobodnejšie riešenie. Návrh delí štruktúru priestorov na polosúkromnú na „priedomí“ bytových domov, ostrovy aktivít, ostrovy zelene a doplnkové ostrovy. Tento prístup člení verejný priestor dvorov do jednotlivých funkčných zón, ktoré sú medzi sebou oddelené rôznym výškovým lemovaním s možnosťou odlišného využitia (sedenie, obrubník, tenisová stena a pod.). Tento zaujímavý koncept však vnáša do dvorov nevhodnú barierizáciu funkčných plôch. Formálny prístup autora postráda spoluprácu architekta s krajinným architektom.

návrh č. 5 (odmena 600 €)

zerozero, s.r.o.,

Autori:
Irakli Eristavi
Pavol Šilla
Juraj Červený
Daniela Sabová
Pavel Bakajsa
Martina Hončárová
Kristina Roman

Hodnotenie poroty:
Návrh veľmi jednoducho a bez príkras rieši centrálnu os a jej rozvoj smerom na východ riešeného územia. Prvok prestrešeného verejného priestoru prenáša aj do jednotlivých dvorov, čo sa stretlo s prekvapivou ale veľmi pozitívnou reakciou. Snaha poskytnúť tento komfort vo všetkých dvoroch upozornila na takmer totožné architektonické opakovanie sa v nich. Identita tak ostala visieť na rozmanitosti umeleckých diel. Ak bolo cieľom aplikovať modulové riešenie, tak nám absentuje jemné postrčenie každého dvora k jedinečnosti. Nástrojov bolo k dispozícií viacero. Zrejme chýbalo málo, ale skryté kvality nedokázali vystúpiť z tieňa konzervatívneho dojmu.

návrh č. 8 (odmena 600 €)

NEWGARDENDESIGN s. r. o.,

Autor:
Ing. Eugen Guldan, PhD.

Hodnotenie poroty:
Návrh reaguje na potrebu riešenia identity dvorov využitím kruhového motívu, ktorý sa opakuje nielen v celom území ale je násobený aj v rámci každého dvora. Nevidíme dôvod pre toto opakujúce sa gesto, ktoré vo viacerých prípadoch nefunguje so svojím okolím. Pôsobí veľmi rozpačito a na prvý pohľad efemérne. Návrhu nemožno uprieť  rozvoj centrálnej osi smerom na východ celého územia. Je jednoznačný a vnímaný pozitívne, aj za cenu istého diskomfortu ohľadom parkovania. Príjemný moment rozšírenia centrálneho spoločenského priestoru smerom na západ naopak oslabuje prehnaný rozsah na východnej strane. Vnímame celkovú absenciu výraznejšieho autorského prístupu k zelenej a modrej infraštruktúre.

Poznámky k súťaži predsedu poroty
Ivana Príkopského:

Diskusia poroty so zastupitelmi mesta pred zahájením súťaže a následne príspevky súťažiacich otvorili témy bez jednoznačnej odpovede. Tú tak nutne netreba, sme meniace sa spoločenstvo, ktoré rastie pre potrebu hľadania.

Dvor:
Ak chceme v každom dvore všetko, spolu ako sídlisko možno dostaneme menej. Hľadanie ideálneho pomeru aktivít, prázdna a zelene v jednotlivých dvoroch, pátranie po spoločnej identite sídiska nabádajú k otvorenejšieme návrhu, ktorý má v sebe prvky procesu.

Predzáhradky:
Panelákový predzáhradkový folklór je fenomén. Téme záhradníkov zo vstupov treba venovať viac pozornosti.  Možno postačí viac cestovať a hľadať vzor, ktorý jednoducho importujeme?

Verejný priestor – kompozičná os:
Potreba verejného priestoru a jeho nároky na veľkosť sa časom periodicky menia, čím dochádza k preťaženiu, alebo naopak chátraniu.  Hľadáme kvality, ktoré tieto vlny neohrozujú. 

Doprava:
Navýšenie neprináša úľavu, podimenzovanie je stresujúce. Asi je čas zmeniť uhol pohľadu na problematiku dopravy.  Zmena príde ...

O súťaži:

prtf_sutaz_general_01

Riešené územie predstavujú verejné priestranstvá obytného súboru Generála Goliana, z ktorých boli vyňaté  plochy cestných komunikácií, plochy pre parkovanie motorových vozidiel a areál materskej školy. Pracovne bolo územie rozdelené na 9 menších priestorov – dvorov, vychádzajúc z toho, ako hmotovo-priestorové rozvrhnutie obytného súboru člení hmotami bytových domov priestranstvá medzi nimi. Osem dvorov má obytný charakter, jeden dvor predstavuje priestranstvo v centre súboru, kde sa nachádza obchodné centrum s občianskou vybavenosťou.

Termíny:
 24. 9. 2020 do 12.00
– lehota na predkladanie návrhov 

5. 10. 2020
– predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže

Súťažné pomôcky a súťažné podmienky:
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/7530/summary

Komunikácia účastníka so sekretárom súťaže a vyhlasovateľom bude prebiehať písomne elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE na adrese:
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/7530/summary

Komunikácia v súťaži návrhov si vyžaduje registráciu v systéme JOSEPHINE a tiež identifikáciu a autentifikáciu účastníka. Podrobné pokyny k registrácii, identifikácii a autentifikácii účastníka sú uvedené na adrese: https://store.proebiz.com/docs/josephine/sk/Manual_registracie_SK.pdf