Študentská súťaž športový areál ZŠ Oravská/Žilina

OTÁZKY A ODPOVEDE

Otázka č. 1:
V zadaní je napísané: "využiť terénny val ako tribúnu, - val je zároveň protihlukovou stenou oddeľujúcou zónu rodinných domov od verejného športoviska". Vzhľadom na určenú riešenú plochu v .dwg súbore, je vysoko pravdepodobné, že terénny val bude zasahovať do parciel č. 4921/191, 4921,190 a 4921/90, ktoré nie sú v majetku mesta Žilina. Je možné v návrhu uvažovať aj s vyššie spomenutými parcelami? 

Odpoveď č. 1:
Spomínané parcely sú v súkromnom vlastníctve. Realizovateľnosť trvalých úprav na týchto parcelách je tým pádom veľmi otázna a odporúčame zamerať sa na prípadné trvalé úpravy riešených plôch vyznačených v podklade .dwg, ktoré obsahujú iba parcely vo vlastníctve mesta. Vieme si ale predstaviť, že v prípade konania väčších akcií môže byť val využitý ako tribúna použitím mobilných lavíc prispôsobených na tento účel.   

Otázka č. 2: 
Je možné v návrhu, pri zachovaní pôdorysných rozmerov, presunúť alebo otáčať skatepark a workout ihrisko ?

Odpoveď č. 2:  
Skatepark a workoutové ihrisko sú tesne pred realizáciou a ich poloha je nemenná, čiže nie je možné rátať s ich presunom ani otáčaním.