revitalizácia historického jadra obce / Tetín

Historický obraz obce tvoria najmä tri kostoly, zámok s priľahlým areálom a budova fary. Obec patrí k najstarším v Česku, pri výklade jej histórie je vždy spomenutá kňažná Ľudmila, ktorej je zasvätený kostol zo 17. storočia. Každoročne sa tu konajú púte k jej pamiatke. Novšia časť obce je tvorená najmä obytnou zástavbou v rastlej uličnej sieti, jej centrum je pri vinárni a kultúrnom dome, kde v súčasnosti sídli obecný úrad.

Dve plochy na námestí poskytujú dva rôzne charaktery verejného priestoru: krytý korunami stromov / otvorený s vodným prvkom. Pre kultúrne akcie väčšieho rozsahu je vhodnejší priestor pred zámkom, pre akcie komornejšieho rozsahu ten pod korunami stromov.

Ekonomická primeranosť riešenia udala rozsah použitých materiálov a celkovú striedmosť adekvátnu lokalite, na ktorej už teraz stoja prvky (kostoly, fara, zámok), ktorých dominanciu v území pokladáme za správnu a nechceme jej konkurovať.

2015

  • 2O21 ARCHITEKTI
  • 2O21 ARCHITEKTI
  • 2O21 ARCHITEKTI
  • 2O21 ARCHITEKTI

2021 Architekti
Copyright © 2018